ကျန်း​မာ​ေရး​ကဏ္ဍ


နိုင်ငံ​ေတာ်စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ့ြဖိုး​တုိး​တက်​ေရး​တွင် နိုင်ငံသား​များ​၏ ကျန်း​မာ​ေရး​သည် လွန်စွာမှ အ​ေရး​ြကီး​သြဖင့် အမျိုး​သား​ဒိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံသား​များ​၏ ကျန်း​မာ​ေရး​အတွက် အမျိုး​သား​ကျန်း​မာ​ေရး​ြမှင့်တင်ရန် လိုအပ်ချက်များ​ကို ကူ​ညီ ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​မည်။


အ​ေြခခံကျန်း​မာ​ေရး​​ေစာင့်​ေရှာက်မှုနှင့် ကူ​း​ဆက်​ေရာဂါကာကွယ်​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ကို ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်မည်။


ခုခံအား​ကျဆင်း​မှု​ေရာဂါ (HIV/AIDS)၊ ငှက်ဖျား​​ေရာဂါ၊ အဆုတ်​ေရာဂါတို့၏ ြဖစ်နှုန်း​ များ​ ​ေလျာ့ချရန်နှင့် လိုအပ်​ေသာ​ေဆး​ဝါး​များ​ မြပတ်လပ်​ေစ​ေရး​ ​ေဆာင်ရွက်သွား​ မည်။


နိုင်ငံသား​တိုင်း​ လက်လှမ်း​မီသည့် ခိုင်မာြပီး​၊ အရည်အ​ေသွး​​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုစနစ် ​ေပါ်ထွန်း​​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​ေပး​မည်။


နိုင်ငံ​ေတာ်ပိုင်​ေဆး​ခန်း​၊ ​ေဆး​ရံုတို့တွင် အရည်အ​ေသွး​​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ​ေဆး​ကုသမှှု နှင့် ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ​မှ ကျန်း​မာ​ေရး​ ဝန်ထမ်း​ကျင့်ဝတ် (Medical Ethic) နှင့်အညီ ​ေဆာင်ရွက်​ေစရန် ြကီး​ြကပ်မှုအစီအစဉ် များ​ ချမှတ်​ေဆာင်ရွက်မည်။


သဘာဝ​ေဘး​အန္တရာယ်ကျ​ေရာက်သည့် ​ေနရာများ​နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ခက်ခဲ​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဒသများ​တွင် ကျန်း​မာ​ေရး​​ေစာင့်​ေရှာက်မှု အထူ​း​အစီအစဉ်များ​ကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ် ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။


​ေဆး​ဝါး​ထုတ်လုပ်ြခင်း​နှင့် ကုသြခင်း​နည်း​ပညာများ​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်လာ​ေစရန် နိုင်ငံ တကာပညာရှင်များ​နှင့် ပူ​း​​ေပါင်း​သု​ေတသနလုပ်ငန်း​များ​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်လာ​ေစရန် အား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။


တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဆး​ပညာ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်လာ​ေစရန် အား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်မည်။


ချို့တဲ့​ေသာနိုင်ငံသား​များ​အတွက် ကျန်း​မာ​ေရး​အာမခံစီမံကိန်း​များ​ ချမှတ် ထူ​​ေထာင် ​ေပး​မည်။


ကျန်း​မာ​ေရး​ဆိုင်ရာ စာရင်း​ဇယား​ သတင်း​အချက်အလက်ြပုစု စု​ေဆာင်း​​ေရး​နှင့် ယင်း​အ​ေပါ် အ​ေြခခံသည့် ကျန်း​မာ​ေရး​စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Health Management Information Systim/HMIS) ​ေပါ်​ေပါက်​ေစရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။


ပုဂ္ဂလိက ​ေဆး​ရံု၊ ​ေဆး​ခန်း​များ​ကို ဥပ​ေဒနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုသွား​မည်။


​ေဆး​ပညာသင်ြကား​​ေရး​စနစ်ကို နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်​ေဘာင်တန်း​နိုင်ရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။