နိဒါန်း​


  • ၁။ ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း​လံုး​ရှိ ြပည်သူ​လူ​ထုြကီး​တစ်ရပ်လံုး​သည် ဒီမိုက​ေရစီ နိုင်ငံ​ေတာ်သစ်ကို တည်​ေထာင်ရန် အစဉ်တစိုက် အား​ထုတ်ြကိုး​ပမ်း​ခဲ့​ြကသည်။ 
  • ၂။ ြပည်သူ​တို့​ဿ ဆန္ဒနှင့်​ ရည်မှန်း​ချက်ကို ​ေအာင်ြမင်စွာ အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်နိုင်ရန်၊ နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အလုပ်သမား​များ​၊ ​ေတာင်သူ​လယ်သမား​များ​၊ ကုန်သည်စီး​ပွား​လုပ်ငန်း​ရှင် များ​၊လူ​ငယ်​ေကျာင်း​သား​များ​၊ တတ်သိပညာရှင်များ​၊ အနုပညာရှင်များ​၊ တိုင်း​ရင်း​သား​ လူ​မိျုး​များ​နှင့်​ လူ​ထုလူ​တန်း​စား​ အလွှာအသီး​သီး​မှ ြပည်သူ​တို့​ကို ကိုယ်စား​ြပု​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​အဖွဲ့​​ေပါင်း​ချုပ်ြကီး​တစ်ရပ် လိုအပ်ပါသည်။ 
  • ၃။ ထိုအချက်ကို အ​ေြကာင်း​ြပု၍ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ် National League for Democracy ကို ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံစည်း​မျဉ်း​နှင့်​အညီ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်​တင်​ဘာ​လ(၂၇) ရက်​​ေန့​တွင် နိုင်ငံ​ေရး​​ပါတီများ​ မှတ်ပံု​တင်ြခင်း​​ဥပ​ေဒ (ဥပ​ေဒ​အမှတ်-၄/၈၈ဝ အရ ဖွဲ့​စည်း​ တည်​ေထာင်ခဲ့​ပါသည်။

    ၂၀၁ဝြပည့်နှစ်၊ မတ်လ (၈) ရက်ေန့တွင် နိုင်ငံေရးပါတီများ မှတ်ပံုတင်ြခင်းဥပေဒ (ဥပေဒ အမှတ်၂/၂၀၁၀) ကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း​ဥပေဒ​ြပဋ္ဌာန်းချက်များတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကေရစီ​အဖွဲ့ချုပ်က လက်​မ​​ခံ​နိုင်သည့် ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ ပါရှိ​ေနသည်။ ထို့ေြကာင့် ယင်း​ဥပေဒ​ပုဒ်မ - ၂၅ အရ နိုင်ငံေရးပါတီအြဖစ် ထပ်မံ​မှတ်​ပံု​တင်​ြခင်း​မြပု​ရန် အဖွဲ့ချုပ်​၏ ဗဟို​ေကာ်မတီဝင်များက ကန့်ကွက်သူမရှိ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ြကပါသည်။
    ြပည်ေထာင်စု​သမ္မတ​ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်​၏ နိုင်ငံ​ေရး​​ပါတီ​များ မှတ်ပံုတင်​ြခင်း​ဥပေဒ​ကို ြပင်ဆင်​သည့်​ဥပေဒ (ြပည်ေထာင်စု​လွှတ်ေတာ်​ဥပေဒအမှတ်-​​၁၁) အား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ​(၄)​ရက်​ေန့​တွင် ြပဋ္ဌာန်းခ​ဲ့ပါသည်။ ယင်းဥပေဒကို အဖွဲ့ချုပ်က လက်ခံနိုင် သြဖင့် အမျိုးသားဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ်ကို နိုင်ငံေရး​ပါတီများ မှတ်ပံုတင်​ြခင်း​ဥပေဒ​အရ တည်ေထာင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်။