နိုင်ငံြခား​​ေရး​က​ဏ္ဍ


၁။နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် အမှန်တကယ် တက်ြကွလွတ်လပ်​ေသာ နိုင်ငံြခား​ ​ေရး​ဝါဒကို ကျင့်သံုး​၍ နိုင်ငံ​ေရး​အရ ချစ်ြကည်ရင်း​နှီး​ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက်မှုရရှိ​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်မည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ​နှင့် ဆက်ဆံရာ၌ ​ေပါ်​ေပါက်လာ​ေသာ အ​ေရး​ ကိစ္စရပ်များ​တွင် စစ်မှန်​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီအ​ေြခခံများ​ဘက်မှ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်မည်။

၂။နိုင်ငံအချင်း​ချင်း​အြကား​ အကျိုး​တူ​စီး​ပွား​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ ​ေဖာ်ထုတ်၍ ပူ​း​​ေပါင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ြကမည်။ အထူ​း​သြဖင့် ​ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း​များ​၊ စီမံကိန်း​များ​တွင် ​ေဒသ၏အကျိုး​ကို ဦး​တည်၍ လက်တွဲ​ေဆာင်ရွက်မည်။

၃။ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာ​ေငွ​ေြကး​ရံပံု​ေငွအဖွဲ့ စသည်တို့နှင့် ရင်း​နှီး​ ခိုင်မာစွာ ဆက်ဆံမည်။

၄။နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်​ေဆာင်ရွက်ရာတွင် လူ​ထုအ​ေြခြပုအဖွဲ့အစည်း​များ​၏ က​ဏ္ဍများ​ကို အထူ​း​အ​ေလး​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။