တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​ကဏ္ဍ


  • ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်သည် တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​အား​လံုး​တို့၏ ညီညွတ်စည်း​လံှုး​မှု၊ ဆန္ဒတူ​ညီမှုအ​ေပါ်တွင် အ​ေြခခံ၍ တည်​ေထာင်ခဲ့​ေသာ နိုင်ငံတစ်ခုြဖစ်သည်။ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ လံုး​ဝြငိမ်း​ချမ်း​​ေရး​ရရှိရန်အတွက် တတ်စွမ်း​ သမျှ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​ဿ မ​ေကျနပ်မှုများ​ကို လျစ်လျူ​ရှုထား​မည် မဟုတ်ဘဲ၊ နိုင်ငံ​ေရး​နည်း​အရ ​ေြပလည်သွား​နိုင်သည်အထိ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။
  • အမျုိး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်သည် တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​အား​လံုး​တို့၏ တန်း​တူ​ရည်တူ​ အခွင့်အ​ေရး​များ​ကို အသိအမှတ်ြပုြခင်း​၊ စိတ်​ေကာင်း​​ေစတနာြဖူ​စင်ြခင်း​၊ ချစ်ြကည်ရင်း​နှီး​ြခင်း​၊ တစ်ဦး​၏ အယူ​အဆ တစ်ဦး​က ​ေလး​စား​ြခင်း​၊ အ​ေြခခံလူ​့အခွင့်အ​ေရး​များ​ကို ​ေလး​စား​လိုက်နာြခင်း​၊ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ စာ​ေပး​ယဉ်​ေကျး​မှုနှင့် ဓ​ေလ့ထံုး​တမ်း​စဉ်လာများ​ ဖွံ့ြဖိုး​တည်ထွန်း​​ေစရန် လုပ်​ေဆာင်ြကိုး​ပမ်း​မည်။ ဤအချက်များ​ကို အထူ​း​အ​ေလး​နက်ထား​၍ ပူ​း​​ေပါင်း​​ေြဖရှင်း​​ေဆာင်ရွက် ြကလျှင်၊ ြပည်​ေထာင်စုြကီး​ ြငိမ်း​ချမ်း​​ေရး​နှင့် ြပည်​ေထာင်စုသား​အချင်း​ချင်း​ သဟဇာတြဖစ်​ေရး​တို့ သည် မုချ​ေအာင်ပန်း​ဆင်နိုင်မည့် ရည်မှန်း​ချက်များ​ြဖစ်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။
  • ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်၍ စီး​ပွား​​ေရး​အင်အား​ခိုင်မာ​ေတာင့်တင်း​ြပီး​၊ အမှီအခိုကင်း​သည့် ြပည်​ေထာင်စု ြကီး​အြဖစ် ရပ်တည်နိုင်​ေရး​ကို လိုလား​သည့်အ​ေလျာက် တိုင်း​ရင်း​သား​နယ်​ေြမအသီး​သီး​တို့တွင် စီး​ပွား​​ေရး​ဖွံ့ြဖိုး​မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို လွတ်လပ်စွာ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်​ေရး​အတွက် ဦး​တည်မည်။
  • တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ​ေမွး​ရာပါအခွင့်အ​ေရး​များ​ ြပည့်၀စွာခံစား​နိုင်​ေရး​နှင့် ြပည်​ေထာင် စုြကီး​တစ်ခုလံုး​ သာယာဝ​ေြပာ​ေရး​ကို သဟဇာတြဖစ်​ေစမည့်မူ​များ​ကို လက်ကိုင်ကျင့်သံုး​၍ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ကိုယ်ပိုင်ြပဌာန်း​ခွင့်ကို ​ေဖာ်ထုတ်မည်။
  • တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ရည်မှန်း​ချက်များ​ကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်ရန် နိုင်ငံ​ေရး​ ​ေြဖရှင်း​မှု လိုအပ်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။