အခန်း​(၃)


ဖွဲ့​စည်း​ပံု

၈။ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်၏ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအဆင့်​ဆင့်​ကို ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ဖွဲ့​စည်း​သည်-
  • (က) အဖွဲ့​ချုပ်၏ နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး​။
  •  (ခ ) ဗဟို​ေကာ်မတီ။
  •  (ဂ ) ဗဟို​ေကာ်မတီက တင်​ေြမှာက်​ေသာ ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​။ ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​တွင် - 
     (ကက) ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်း​​ေရး​မှူ​း​အဖွဲ့​နှင့်​ ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​ဝင်များ​ ပါဝင် မည်။
     ( ခခ ) ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​က တင်​ေြမှာက်​ေသာ သဘာပတိအဖွဲ့​ ရှိရ မည်။ ယင်း​အဖွဲ့​ကို နာယက,က ဦး​​ေဆာင်မည်။
     ( ဂဂ ) တိုင်း​​ေဒသြကီး​/ြပည်နယ်အလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​များ​။
     (ဃဃ) ခရိုင်အလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​များ​။
     ( ငင ) ြမို့​နယ်အလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​များ​။
     ( စစ ) ရပ်ကွက်/​ေကျး​ရွာအုပ်စု အလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​များ​။
မှတ်ချက်။ မူ​အား​ြဖင့်​ အထက်​ေအာက်အဖွဲ့​အစည်း​များ​ကို ဒီမိုက​ေရစီ နည်း​အရ ​ေရွး​​ေကာက်တင်​ေြမှာက်ရမည် ြဖစ်​ေသာ်လည်း​ အ​ေြခ အ​ေနအရ အ​ေရး​​ေပါ်ဖွဲ့​စည်း​ရန် လိုအပ်ပါက၊ ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ ကျကျ ညိှနှိုင်း​မှုြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​သွား​မည်။
     (ဆဆ)ဗဟိုအမျိုး​သမီး​လုပ်ငန်း​အဖွဲ့​။
     ( ဇဇ ) ဗဟိုလူ​ငယ်လုပ်ငန်း​အဖွဲ့​။

ပါတီစည်း​မျဉ်း​နှင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုကို ြပင်ဆင်ြခင်း​

  • နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာညီလာခံတွင် ဗဟို​ေကာ်မတီ၏ သံုး​ပံုနှစ်ပံု ဆန္ဒမဲြဖင့်​ ပါတီစည်း​မျဉ်း​ နှင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုကို ြပင်ဆင်နိုင်သည်။ -
  • နိုင်ငံလံုး​ဆို်င်ရာညီလာခံ ကျင်း​ပြခင်း​မြပုနိုင်သည့်​ ကာလများ​တွင် ပါတီစည်း​မျဉ်း​နှင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ပံုကို လိုအပ်ပါက ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​က ြပင်ဆင်နိုင်ခွင့်​ရှိသည်။ ြပင်ဆင်ြဖည့်​စွက်ချက်များ​ကို အနီး​ကပ်ဆံုး​ညီလာခံတွင် တင်ြပအတည်ြပုရမည်။