အခန်း​(၂)


ရည်ရွယ်ချက်

၇။ (
  • (က) အများ​ြပည်သူ​တို့​၏ ဆန္ဒနှင့်​ကိုက်ညီ၍ အ​ေြခခံလူ​့​အခွင့်​အ​ေရး​များ​ကို အာမခံ မည့်​ စစ်မှန်​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ် ြဖစ်​ေပါ်လာ​ေစရန်။ 
  • (ခ) ရည်ရွယ်ချက်(က)ကို ြဖစ်​ေြမာက်​ေစရန် ြပည်သူ​လူ​ထု၏ ညီညွတ်မှုအင်အား​ကို အ​ေြခခံရန်။ 
  • (ဂ) ​ေနာင်​ေခတ်အဆက်ဆက်၌ ြမန်မာနိုင်ငံသည် ြပည်သူ​လူ​ထုဆန္ဒနှင့်​အညီ ဒီမို က​ေရစီြပည်​ေထာင်စုြကီး​အြဖစ် တည်ထွန်း​​ေစရန်။ 
  • (ဃ) အာဏာရှင်ဆန်၍ ြပည်သူ​လူ​ထုကို ဖိစီး​နှိပ်စက်မည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​စနစ်မျိုး​ မည်သည့်​ အခါမျှ ​ေပါ်​ေပါက်ြခင်း​ မရှိ​ေစ​ေရး​အတွက် လုပ်ကိုင်​ေဆာင်ရွက်သွား​ရန်။ 
  • (င) ကမ္ဘာတွင် ြငိမ်း​ချမ်း​​ေရး​နှင့်​ ဒီမိုက​ေရစီထွန်း​ကား​​ေရး​အတွက် နိုင်ငံတကာနှင့်​ ဆက်သွယ် ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက်ရန်။