အခန်း(၅)


စည်း​ကမ်း​ချက်များ​

၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များ​အတွက် ​ေအာက်ပါစည်း​ကမ်း​ချက်များ​ကို ြပဋ္ဌာန်း​သည်-
  • (က) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ​သည် ဤအဖွဲ့ချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်း​စဉ်များ​ကို ယံုြကည်လက်ခံ၍ စည်း​မျဉ်း​စည်း​ကမ်း​နှင့် ဆံုး​ြဖတ်ချက်များ​၊ ညွှန်ြကား​ချက်များ​ ကို လိုက်နာရမည်။ 
  •  (ခ ) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ​သည် ဝါဒစွဲ၊ ဆန္ဒစွဲ၊ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ၊ လူ​မျိုး​စွဲ လံုး​ဝမပါ​ေစရ။ ပုဂ္ဂိုလ်​ေရး​ရာ၊ လူ​မျိုး​​ေရး​ရာ တိုက်ခိုက်မှု လံုး​ဝမရှိ​ေစရ။ 
  •  (ဂ ) ဆံုး​ြဖတ်ချက်တိုင်း​သည် ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ြဖင့် အများ​သ​ေဘာတူ​ ဆံုး​ြဖတ်ချက် မျိုး​သာလျှင် ြဖစ်​ေစရမည်။ ဤကဲ့သို့ ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ြဖင့် အများ​ဆံုး​ြဖတ်ချက်ကို အဖွဲ့ဝင်တိုင်း​ လိုက်နာရမည်။ 
  •  (ဃ) အဖဲွဲ့ဝင်များ​သည် အဖွဲ့ချုပ်က အခါအား​​ေလျာ်စွာ သတ်မှတ်​ေသာ ဝင်​ေြကး​နှင့် အြခား​သတ်မှတ်​ေြကး​များ​ကို ​ေပး​​ေဆာင်ရမည်။ 
  • (င ) ဒီမိုက​ေရစီ​ေရး​ကို​ေသာ်လည်း​​ေကာင်း​၊ ြပည်​ေထာင်စုအကျိုး​စီး​ပွား​ကို​ေသာ် လည်း​​ေကာင်း​၊ ထိပါး​​ေစမည့် အ​ေြပာအဆို အြပုအမူ​များ​နှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ြပား​မှုများ​ကို ​ေရှာင်ြကဉ်ရမည်။
  • (စ) အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံေရးဦးတည်ချက်နှင့် စည်းရံုးေရး၊ ဖွဲ့စည်းေရးလုပ်ငန်းစဉ်များေဆာင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘာသာေရး၊ လူမျိုးေရး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ေရး တိုက်ခိုက်ေြပာဆိုမှု၊ ေသွးထိုးလှံုေဆာ်မှုများကို ေရှာင်ြကဉ်ရမည်။
  • (ဆ) အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ နိုင်ငံေရးဝါဒ သေဘာတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းေကာင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်၏စည်းရံုးေရးနှင့် ညီညွတ်ေရးကိုလည်းေကာင်း၊  ထိခိုက်ပျက်ြပားေစမည့်အေြကာင်းကိစ္စများကို မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ အားထုတ်လုပ်ေဆာင်းြခင်းမြပုရ။
  • (ဇ) အဖွဲ့ချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အလံ၊ တံဆိပ်၊ ဓာတ်ပံု၊ ြပက္ခဒိန်၊ မှတ်တမ်းစာအုပ်၊ အကျင်္ီ၊ တီရှပ်၊ အထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ၊ ပံုရိပ်များ စသည်တို့ကို အဖွဲ့ချုပ် (ဗဟို) က စီစစ်ြပီး တာဝန်ေပးထားသည့်အဖွဲ့များ၊ လုပ်ငန်းဌာနများမှလွဲ၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမျှ ထုတ်လုပ်ြခင်း၊ ြဖန့်ြဖူးြခင်း၊ ေရာင်းချြခင်း၊ ေပးကမ်းြခင်းတို့မြပုလုပ်ရ။
  • (ဈ) အဖွဲ့ချုပ်၏ စည်းကမ်းချက်များကို မလိုက်နာြခင်း ေဖာက်ဖျတ်ြခင်းများရှိလျှင် အလုပ်အမှုေဆာင်အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်တွင် စံုစမ်းစစ်ေဆး၍ အေရးယူနိုင်သည်။ အေရးယူြခင်းခံရသူသည် နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာညီလာခံအထိ အဆင့်ဆင့် အယူခံနိုင်ခွင့် ရှိေစရမည်။
  • (ည) အဖွဲ့ဝင်များ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများကို နိုင်ငံလံုးဆိုင်ရာညီလာခံ၊ ဗဟိုေကာ်မတီနှင့် ဗဟိုအမှုေဆာင်အဖွဲ့က အခါအားေလျာ်စွာ သတ်မှတ်ြပဋ္ဌာန်းနိုင်သည်။