ပညာ​ေရး​ကဏ္ဍ  • ပညာ​ေရး​ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အ​ေြခခံ၍ ​ေကျာင်း​သား​များ​သင်ယူ​မှုအခွင့်အလမ်း​ ပိုမိုရရှိရန်နှင့် အ​ေြခခံပညာ ြပီး​ဆံုး​မှုနှုန်း​ြမင့်မား​ရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။
  • ​ေကျာင်း​​ေနအရွယ်က​ေလး​နှင့် လူ​ငယ်များ​အား​လံုး​ ပညာသင်ယူ​ရန် အခွင့်အလမ်း​ ညီမျှမှုကို ​ေဆာင်ရွက်မည်။
  • တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဒသများ​တွင် ​ေဒသဆိုင်ရာပညာ​ေရး​စီမံခန့်ခွဲမှုကို အ​ေလး​ထား​မည်။ တိုင်း​ရင်း​သား​ဘာသာစကား​နှင့် စာ​ေပသင်ြကား​မှုကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်နိုင်ရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။ 
  • ပညာသင်ြကား​​ေရး​သည် ကာယ၊ ဉာဏ ဘက်စံုဖွံ့ြဖိုး​မှုအြပင်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်​ေဘာင်တန်း​နိုင်​ေသာ အနာဂတ်နိုင်ငံ​ေတာ်နှင့် လိုက်​ေလျာညီ​ေထွရှိ​ေသာ၊ အနာဂတ်နိုင်ငံ​ေတာ်ကို ဦး​​ေဆာင်နိုင်​ေသာ နိုင်ငံသား​​ေကာင်း​များ​ ​ေမွး​ထုတ်​ေရး​ကို ​ေရှး​ရှုသည့် ပညာ​ေရး​စနစ်ကို ​ေဖာ်​ေဆာင်မည်။ 
  • မသင်မ​ေနရ မူ​လတန်း​နှင့် အလယ်တန်း​ပညာ​ေရး​ကို က​ေလး​တိုင်း​ အခမဲ့သင်ယူ​ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။ အ​ေြခခံပညာ​ေကျာင်း​ဖွဲ့စည်း​ပံုကို မူ​ -၅- ၊ လယ် -၄- ၊ ထက် -၃- စနစ် ထား​ရှိမည်။ အ​ေြခခံအလယ်တန်း​ပညာ​ေရး​ြပီး​ဆံုး​ပါက အသက်​ေမွး​ဝမ်း​​ေကျာင်း​ ပညာ​ေရး​နှင့် တက္ကသိုလ်အ​ေြခခံပညာ​ေရး​ဟူ​၍ လမ်း​(၂)သွယ် ထား​ရှိမည်။
  • ပုဂ္ဂလိက (Private Schools) ပညာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို မူ​လတန်း​ပညာ ​ေရး​နှင့် ကိုယ်ပိုင်ြပဋ္ဌာန်း​ခွင့်ရှိ​ေသာ တက္ကသိုလ်များ​ (Autonomous Universities) အထိ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ြပုမည်ြဖစ်ြပီး​၊ ​ေခတ်နှင့်အညီ အရည်အ​ေသွး​ြပည့်မီ​ေအာင် ြကီး​ြကပ် သည့် လုပ်ငန်း​များ​ကို စနစ်တကျလုပ်​ေဆာင်သွား​မည်။
  • တက္ကသိုလ်ပညာ​ေရး​သည် သု​ေတသနြပု၍ ​ေလ့လာသင်ယူ​မှုအ​ေပါ် အ​ေြခခံမည်။ ​ေကျာင်း​သား​များ​ ​ေပျာ်ရွှင်စွာ စာ​ေပသင်ယူ​နိုင်မည့် ပတ်ဝန်း​ကျင်​ေကာင်း​များ​ ရှိရ မည်ြဖစ်ြပီး​၊ တက္ကသိုလ်အသီး​သီး​တို့သည် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ​နှင့် ပညာ​ေရး​ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ​ကို လွတ်လပ်စွာချိတ်တွဲ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။ 
  • ပညာ​ေရး​တွင် ​ေကျာင်း​တွင်း​ပညာ​ေရး​ (Formal education) အြပင်၊ ြပင်ပ ပညာ​ေရး​ (Non-formal education or alternative education)ကိုပါ အား​​ေပး​​ေထာက်ခံ ​ေဆာင်ရွက်မည်။ 
  • ​ေကျာင်း​ြပင်ပ ပညာ​ေရး​သင်ယူ​သူ​များ​သည် အ​ေြခခံပညာအဆင့်ဆင့်ကို သင်ယူ​နိုင် သည်သာမက၊ အသက်​ေမွး​ဝမ်း​​ေကျာင်း​ပညာ​ေရး​နှင့် တက္ကသိုလ်အ​ေြခခံပညာ​ေရး​ ကိုလည်း​ သင်ယူ​နိုင်ခွင့်ရှိ​ေစရမည်။ အ​ေြခခံအထက်တန်း​ပညာြပီး​ဆံုး​သူ​ မည်သူ​မဆို တက္ကသိုလ်သင်ယူ​နိုင်​ေရး​အတွက် အခွင့်အလမ်း​များ​ ဖန်တီး​​ေပး​မည်။ 
  • ပညာ​ေရး​အဆင့်ဆင့်ဆိုင်ရာ စာရင်း​ဇယား​၊ သတင်း​အချကအလက် စု​ေပါင်း​ြပုစု​ေရး​ နှင့် ယင်း​အချက်အလက်များ​အ​ေပါ် အ​ေြခခံသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Education Management and Information System) ​ေပါ်​ေပါက်​ေစရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။