လယ်ယာကဏ္ဍ  • လယ်ယာလုပ်ငန်း​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေစရန် ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်မည်။
  • လက်ရှိ မိရိုး​ဖလာစိုက်ပျိုး​​ေရး​မှုသည် အ​ေသး​စား​စက်မှုလယ်ယာစနစ်သို့ လည်း​​ေကာင်း​၊ အ​ေသး​စား​စက်မှုလယ်ယာစနစ်မှသည် ​ေခတ်မီတိုး​တက်​ေသာ စက်မှု လယ်ယာစနစ်သို့လည်း​​ေကာင်း​ ဆင့်ကဲ​ေြပာင်း​လဲ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။ 
  • ဥပ​ေဒများ​နှင့်အညီ လယ်ယာ​ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လွှဲ​ေြပာင်း​ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်ခံပိုင်ခွင့် ရိှ​ေစ ရမည်။
  • ဆန်စပါး​ အပါအဝင် လယ်ယာထွက်သီး​နှံများ​၏ ​ေဈး​နှုန်း​ကို ​ေဈး​ကွက်စီး​ပွား​​ေရး​ စနစ်နှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ စိုက်ပျိုး​ြကိတ်ခွဲ ​ေရာင်း​ချပိုင်ခွင့်ရှိ​ေစရမည်။
  • စိုက်ပျိုး​​ေရး​ရရှိ​ေရး​၊ ​ေရလွှမ်း​မိုး​ပျက်ဆီး​မှုကာကွယ်​ေရး​၊ ​ေရကိုစနစ်တကျ အကျိုး​ရှိရှိ အသံုး​ချ စီမံခန့်ခွဲ​ေရး​ (water management) နှင့် ​ေခတ်မီစနစ်ကျ​ေသာ လယ်ယာ​ေြမ တိုး​တက်ဖွံ့ြဖိုး​​ေရး​နှင့် ြပုြပင်​ေြပာင်း​လဲထိန်း​သိမ်း​​ေရး​ (Land Development and Land Improvement) လုပ်ငန်း​များ​ကို အဓိက​ေဆာင်ရွက်မည်။ 
  • လယ်ယာထုတ်ကုန်ပစ္စည်း​များ​ ထွက်နှုန်း​ြမင့်မား​​ေစရန်နှင့် အရည်အ​ေသွး​ တိုး​တက် ​ေကာင်း​မွန်​ေစရန်အတွက် မျိုး​​ေကာင်း​မျုိး​သန့် ထုတ်လုပ်​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​၊ စိုက်ပျိုး​ ​ေရး​သု​ေတသနလုပ်ငန်း​များ​ကို နိုင်ငံြခား​ကုမ္ပဏီများ​နှင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ ပုဂ္ဂလိက စိုက်ပျိုး​​ေရး​လုပ်ငန်း​ရှင်များ​နှင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ ​ေတာင်သူ​လယ်သမား​ထုနှင့် လည်း​ ​ေကာင်း​ ပူ​း​​ေပါင်း​၍ ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။
  • လယ်ယာလုပ်ငန်း​ကဏ္ဍနှင့် စိုက်ပျိုး​​ေရး​လုပ်ငန်း​ကဏ္ဍများ​ကို ထိခိုက်ပျက်စီး​​ေစနိုင် သည့် ကိစ္စရပ်များ​၊ ရာသီဥတု​ေဖာက်ြပန်​ေစနိုင်​ေသာ လုပ်ငန်း​ကိစ္စရပ်များ​နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်း​ကျင်ပျက်စီး​​ေစနိုင်​ေသာ ကိစ္စရပ်များ​တို့ကို ​ေလ့လာစိစစ်၊ စနစ် တကျ ကာကွယ်ထိန်း​သိမ်း​​ေစာင့်​ေရှာက်သွား​မည်။ 
  • ​ေတာင်သူ​လယ်သမား​များ​၏ ရပိုင်ခွင့်များ​၊ နစ်နာဆံုး​ရှံုး​မှုများ​၊ ြပဿနာအ​ေရး​ကိစ္စ ရပ်များ​အား​ ​ေတာင်သူ​လယ်သမား​များ​အကျိုး​အတွက် ကာကွယ်​ေစာင့်​ေရှာက်နိုင် ရန် လွတ်လပ်ညီညွတ်​ေသာ ​ေတာင်သူ​လယ်သမား​အဖွဲ့များ​ ဖွဲ့စည်း​ခွင့်ကို အား​​ေပး​ မည်။