အလုပ်သမား​ကဏ္ဍ  • အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် လုပ်​ေပျာ်​ေသာ အလုပ်ခွင်အ​ေြခအ​ေန၊ မျှတ​ေသာ လုပ်ခလစာ ရရှိခွင့်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ြဖစ်​ေစြခင်း​မှ အကာအကွယ်ရရှိခွင့် ရရှိ​ေစ ရမည်။ 
  • အဓမ္မ အလုပ်​ေစခိုင်း​ြခင်း​ကို တား​ဆီး​ပိတ်ပင်မည်။
  • အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် ခွဲြခား​ြခင်း​မခံရ​ေစဘဲ တူ​ညီ​ေသာ အလုပ်အတွက်၊ တူ​ညီ ​ေသာ အခ​ေြကး​​ေငွ ရရှိခွင့် ရှိ​ေစရမည်။
  • အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် မိမိအကျိုး​ခံစား​ခွင့်များ​ကို ကာကွယ်ရန် အလုပ်သမား​ အစည်း​အရံုး​များ​ကို ဖွဲ့စည်း​ခွင့် ပါဝင်​ေဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။
  • အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား​အဖွဲ့ချုပ် (ILO)၏ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်များ​နှင့် ညီညွတ်​ေစ ရန် ြကိုး​ပမ်း​အား​ထုတ်သွား​မည်။