တရား​စီရင်​ေရး​ကဏ္ဍ  • ြပစ်မှုများ​နှင့် စပ်လျဉ်း​၍ ြပည်​ေထာင်စုတရား​လွှတ်​ေတာ်သည် အယူ​ခံြပင်ဆင်မှု တင်သွင်း​ရာ ​ေနာက်ဆံုး​ ရံုး​ြဖစ်သည်။
  • တရား​စီရင်​ေရး​မဏ္ဍိုင်သည် ဒီမိုက​ေရစီသ​ေဘာတရား​နှင့်ကိုက်ညီ၍ ဥပ​ေဒြပုမဏ္ဍိုင်၊ အုပ်ချုပ်​ေရး​မဏ္ဍိုင်တို့နှင့် တူ​ညီ​ေသာ အဆင့်အတန်း​ြဖင့် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည် ​ေစမည်။
  • ြပည်​ေထာင်စုတရား​လွှတ်​ေတာ်သည် မိမိ၏လက်​ေအာက်ရှိ တရား​ရံုး​များ​အား​ လွတ်လပ်စွာ တရား​စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိ​ေစမည်။ 
  • အုပ်ချုပ်​ေရး​မဏ္ဍိုင်သည် မည်သည့်အထူ​း​တရား​ခံုရံုး​ကိုမျှ ဖွဲ့စည်း​ြခင်း​မြပုရ။ အုပ်ချုပ် ​ေရး​မဏ္ဍိုင်နှင့် ဆက်နွယ်​ေသာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း​ကိုမျှ တရား​စီရင်ခွင့်အာဏာ မအပ်နှင်း​ရ။
  • ဥပ​ေဒအရ ကန့်သတ်ချက်များ​မှအပ တရား​စီရင်စစ်​ေဆး​ြခင်း​နှင့်တကွ၊ ဆံုး​ြဖတ်ချက် များ​ကို အများ​ြပည်သူ​တို့၏ ​ေရှ့​ေမှာက်တွင် ​ေဆာင်ရွက်ရမည်။
  • ြပစ်မှုများ​တွင် စွပ်စွဲခံရသူ​များ​အား​ ဥပ​ေဒနှင့်အညီခုခံ​ေချပခွင့် အြပည့်အ၀​ေပး​ရမည်။ အယူ​ခံပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
  • မည်သည့်ြပစ်မှုဆိုင်ရာဥပ​ေဒမျှ ​ေနာက်​ေြကာင်း​ြပန်၍ အာဏာသက်​ေရာက်မှု မရှိ​ေစရ။
  • လူ​့ဂုဏ်သိက္ခ​ာ ညိှုး​နွမ်း​​ေစမည့် စစ်​ေဆး​မှု၊ အြပစ်​ေပး​မှု၊ ြပစ်ဒဏ်ခံစား​ရမှုများ​ မြပု လုပ်​ေစရ၊ အကျင့်စာရိတ္တ ြပုြပင်မှုကို ​ေရှး​ရှုရမည်။