အုပ်ချုပ်​ေရး​ကဏ္ဍ  • အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့် စပ်လျဉ်း​၍ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်မှုအတွက် တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​​ေသာ ပွင့်လင်း​ ြမင်သာ​ေသာ၊ တာဝန်ခံ​ေသာ၊ အကျင့်ပျက်မှုကင်း​​ေသာ၊ ထက်ြမက်ထိ​ေရာက်​ေသာ၊ မျှတ၍ တစ်မျိုး​သား​လံုး​ပါဝင်နိုင်​ေသာ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရား​တစ်ရပ် ြဖစ်​ေပါ်​ေစရန် တည်​ေဆာက်မည်။