စီး​ပွား​​ေရး​ကဏ္ဍ • ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတြခင်း​သည် လူ​့ဂုဏ်သိက္ခ​ာ၊ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​နှင့် သဘာဝအရင်း​ြမစ်များ​ကို ပျက်စီး​ ဆံုး​ပါး​​ေစသည်။ နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေစရန်အတွက် ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် လိုသည်ဟု ယံုြကည်သည်။
 • ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတမှုကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် မဟာဗျူ​ဟာ၊ နည်း​ဗျူ​ဟာများ​ ချမှတ်၍ ​ေဆာင်ရွက်မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ စီး​ပွား​​ေရး​ တည်ြငိမ်​ေစရန်နှင့် လွတ်လပ်၍ တရား​မျှတမှုတို့ကို ဟန်ချက်ညီ ​ေဆာင်ရွက်နိုင်​ေစမည့် ​ေဈး​ကွက်စီး​ပွား​​ေရး​စနစ်ကို ကျင့်သံုး​မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အသံုး​စရိတ်များ​တွင် ကျန်း​မာ​ေရး​နှင့် ပညာ​ေရး​ကဏ္ဍများ​ကို ပိုမိုကျခံသံုး​စွဲ​ေစ ြခင်း​ြဖင့် လူ​သား​ရင်း​ြမစ်ဖွံ့ြဖိုး​မှုကို ​ေထာက်ကူ​ြပုမည်။
 • ြပည်တွင်း​နှင့် ြပည်ပ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှ ပညာ​ေရး​နှင့် ကျန်း​မာ​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​တွင် ဝင်​ေရာက်ရင်း​နှီး​​ေစရန် စွဲ​ေဆာင်တွန်း​အား​​ေပး​မည်။
 • အြမတ်အစွန်း​ အဓိကမထား​​ေသာ လူ​မှုစီး​ပွား​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ သု​ေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုး​​ေရး​ လုပ်ငန်း​များ​အတွက် အခွန်သက်သာခွင့်​ေပး​မည်။
 • နည်း​ပညာနှင့် ​ေငွ​ေြကး​ များ​စွာမလို​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​ရိုး​ရာပစ္စည်း​များ​ အရည်အ​ေသွး​ ြမင့်မား​​ေရး​နှင့် ြပည်ပ​ေဈး​ကွက်ရရှိ​ေရး​တို့ကို​ဦး​စား​​ေပး​မည်။
 • ​ေကျး​လက်​ေနြပည်သူ​တို့ဘဝ စို​ေြပ​ေရး​နှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း​များ​အ​ေပါ် အကျိုး​ခံစား​ခွင့် ပိုမို ရရှိ​ေရး​ကို ဦး​တည်​ေစမည့် အစီအမံများ​ ဦး​စား​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက်သွား​မည်။
 • ထုတ်ကုန်ြမင့်မား​​ေရး​နှင့် အရည်အ​ေသွး​စံချိန်မီ​ေရး​၊ ြပည်ပ​ေဈး​ကွက်ရရှိ​ေရး​တို့ကို ဦး​တည် ြကိုး​ပမ်း​မည်။
 • အ​ေသး​စား​နှင့် အလတ်စား​ ကုန်​ေချာထုတ်လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အရည်အ​ေသွး​မီ ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ​ကို တင်သွင်း​ရယူ​နိုင်ရန် ြကိုး​ပမ်း​​ေပး​မည်။
 • ဆင်း​ရဲချမ်း​သာကွာဟမှု ြမင့်မား​ြခင်း​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်တည်ြငိမ်မှုကို ပျက်ြပား​​ေစနိုင်သည့် အတွက်၊ ကွာဟမှု ​ေလျာ့ကျသွား​ရန် ​ေဆာင်ရွက်မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် ဘတ်ဂျက်လို​ေငွ ြဖစ်​ေပါ်မှုကို ​ေငွစက္ကူ​သစ်များ​ ရိုက်နှိပ်၍ ​ေြဖရှင်း​ြခင်း​မြပု လုပ်ဘဲ၊ အြခား​နည်း​လမ်း​များ​ြဖင့် ​ေြဖရှင်း​အ​ေြဖရှာမည်။
 • တာဝန်သိ၊ နည်း​ပညာြမင့်မား​​ေသာ နိုင်ငံြခား​ရင်း​နှီး​ြမှုပ်နှံမှုများ​ကို ဖိတ်​ေခါ်မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ စီမံကိန်း​များ​​ေရး​ဆွဲရာတွင် ကာလရှည်တွင် ြဖစ်​ေပါ်လာမည့် ​ေနာက်ဆက်တွဲ ရလဒ်များ​ကို အ​ေလး​​ေပး​ ထည့်သွင်း​စဉ်း​စား​မည်။
 • ထို့ြပင် စီမံကိန်း​များ​ အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ် ​ေဆာင်ရွက်ြခင်း​​ေြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူ​များ​ အတွက် လံု​ေလာက်​ေသာ သက်သာခွင့်များ​ ရရှိ​ေစရန် စီစဉ်မည်။
 • နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်း​များ​အား​လံုး​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေရး​အတွက် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေငွ​ေြကး​ ရံပံု​ေငွအဖွဲ့၊ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာ​ေရး​​ေကာ်မရှင်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့နှင့် ရင်း​နှီး​စွာ ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက် သွား​မည်။