ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍ  • ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်ရန်နှင့် အမှီခိုကင်း​၍ အင်အား​ ​ေတာင့်တင်း​ခိုင်မာ​ေစရန် ​ေနှာင့်ယှက်ဖျက်ဆီး​မှုတို့မှ ကင်း​​ေဝး​​ေစရန်တို့အတွက် အဓိကဦး​​ေဆာင်မှု ကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။
  • ​ေခတ်နှင့် မ​ေလျာ်ညီ​ေတာ့သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ဖျက်သိမ်း​ရန်။
  • စစ်မှန်သည့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ ြဖစ်ထွန်း​​ေပါ်​ေပါက်​ေစရန်။
  • နိုင်ငံသား​များ​၏ ​ေမွး​ရာပါနှင့် ဥပ​ေဒပါအခွင့်အ​ေရး​များ​ကို အကာအကွယ်​ေပး​ရန်။
  • စီး​ပွား​​ေရး​၊ ပညာ​ေရး​၊ ကျန်း​မာ​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​၊ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​​ေရး​ စသည့် ကဏ္ဍများ​ စဉ်ဆက်မြပတ် ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေစရန် စသည့် နိုင်ငံ​ေတာ်စဉ်ဆက် မြပတ် ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေရး​နှင့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်အြဖစ် အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ ခိုင်ြမဲ​ေရး​တို့ကို အ​ေလး​​ေပး​သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ြပဋ္ဌာန်း​ရန် အ​ေလး​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက် ရမည်။