ဦး​ြဖိုး​ေဇယျာ​ေသာ်


၁။ အမည် - ဦး​ြဖိုး​ေဇယျာ​ေသာ်

၂။ အြခား​အမည် - ​ေဇယျာ​ေသာ်

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/လသန(နိုင်) ၀၁၇၁၄၂

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၆-၃-၁၉၈၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.A (English)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဂီတအနုပညာသမား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ြမ​ေသာ်၊​ ​ေပါ​ေမာက္ခချုပ် (ြငိမ်း​) ၊​ သွား​ဘက်ဆိုင်ရာ ​ေဆး​တက္ကသိုလ် (မန္တ​ေလး​)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ဝင်း​ေမ၊​ ကထိက၊​ ဌာနမှူး​(ြငိမ်း​)၊​ သွား​နှင့်​ခံတွင်း​ အထူး​ကုဌာန၊​ ကုတင်(၃၀၀) သင်ြကား​ေရး​ေဆး​ရံု(မန္တ​ေလး​)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၃၅၅) ၊​ ဗိုလ်​ေအာင်​ေကျာ်လမ်း​၊​ ​ေကျာက်တံတား​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပုဗ္ဗသီရိြမို့​နယ်