ဦး​နိုင်ငံလင်း​


၁။ အမည် - ဦး​နိုင်ငံလင်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ဥကမ(နိုင်) ၁၇၆၃၈၉

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၃- ၉-၁၉၇၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - သထံုြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - တတိယနှစ် (သခင်္ျာ)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အဂင်္လိပ်စကား​ေြပာသင်ဆရာ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေအး​ြမင့်​ ၊​ ပညာဒါနဆရာ

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ြဖူ ၊​ NLD ြမို့​နယ်စည်း​

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်စန္ဒာဝင်း​၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေမာင်ဆန်း​နိုင်ငံလင်း​ ၊​ မှီခို

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၄၁)၊​ ဗိုလ်​ေအာင်​ေကျာ်လမ်း​၊​ ဗိုလ်ထွန်း​ဇံရပ်ကွက်၊​ ​ေဒါပံု

 ၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ဒက္ခိဏသီရီြမို့​နယ်