နိဒါန်း​


အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်
နိုင်ငံ​ေရး​ဝါဒသ​ေဘာထား​နှင့် ​ေရှ့လုပ်ငန်း​စဉ်များ​
မတ်လ ၈-၉-၁၀၊ ၂၀၁၃

နိဒါန်း​

  • အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်က ကျင့်သံုး​သွား​မည့် နိုင်ငံ​ေရး​ဝါဒသ​ေဘာတရား​များ​နှင့် လုပ်ငန်း​စဉ်များ​မှာ ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ ြဖစ်သည်။
  • ကျွနု်ပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း​တွင် ပါရှိ​ေသာ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​ ဆိုင်ရာ စည်း​မျဉ်း​များ​နှင့် ဒီမိုက​ေရစီလုပ်ထံုး​လုပ်နည်း​တို့ကို အစွမ်း​ကုန် လိုက်နာ ကျင့်သံုး​မည်။
  • ကျွနု်ပ်တို့သာမက ​ေနာက်လာမည့် မျိုး​ဆက်တို့သည် မည်သည့်အခါ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​ များ​ မဆံုး​ရှံုး​​ေစရဟူ​​ေသာမူ​ြဖင့် ခိုင်မာ​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီအုတ်ြမစ်ချထား​မည်။
  • ​ေခတ်မီဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေသာ စစ်မှန်သည့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်တည်​ေဆာက်ရာတွင် မြဖစ်မ​ေနလိုအပ်သည့် ြငိမ်း​ချမ်း​တည်ြငိမ်သည့် အ​ေြခအ​ေန​ေကာင်း​များ​ ရရှိရန် တရား​ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​​ေရး​ကို အ​ေလး​ထား​​ေဆာင်ရွက်မည်။
  • နိုင်ငံ​ေရး​၊ စီး​ပွား​​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​ကဏ္ဍတို့ကို ြပည်​ေထာင်စုသား​အား​လံုး​တို့၏ စည်း​လံုး​ ညီညွတ်​ေသာ ဆန္ဒတူ​ညီမှုအင်အား​​ေပါ်တွင် အ​ေြခခံကာ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ေအာင် တည်​ေဆာက်မည်။