ေဒါက်တာ​ေဇာ်ြမင့်​ေမာင်


၁။ အမည် - ​ေဒါက်တာ​ေဇာ်ြမင့်​ေမာင်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉/အမရ(နိုင်) ၀၅၉၄၉၀

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၁- ၁၂-၁၉၅၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ြပည်ြကီး​ကျက်သ​ေရအ​ေရှ့​၊​ မန္တ​ေလး​ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.B.,B.S

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အ​ေထွ​ေထွ​ေရာဂါကုဆရာဝန် (ြငိမ်း​)

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါက်တာဦး​ချစ်​ေမာင်၊​ ​ေပါ​ေမာက္ခ (ဇီဝဓာတု)(ြငိမ်း​)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြမင့်​ြမင့်​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါက်တာယုယု​ေမ၊​ အ​ေထွ​ေထွ​ေရာဂါကုဆရာဝန်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေဒါက်တာဉာဏ်​ေဝြဖိုး​၊​ ဆရာဝန်

 (၂) ​ေဒါက်တာ​ေရွှြဖိုး​ဟန်၊​ ဆရာဝန်

 (၃) ​ေဒါက်တာစု​ေဝပံု၊​ ဆရာဝန်

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အ - တ (၆၂)၊​ အိုး​ေတာ်ရပ် ၊​ အမရပူရြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေကျာက်ပန်း​ေတာင်း​ြမို့​နယ်