ေဒါက်တာ​ေဒါ်သန်း​ေငွ


၁။ အမည် - ​ေဒါက်တာ ​ေဒါ်သန်း​ေငွ

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - အင်း​သား​/ ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၃/တကန (နိုင်) ၀၁၀၅၂၉

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၆ - ၆ - ၁၉၄၈

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေတာင်ြကီး​ြမို့​၊​ရှမ်း​ြပည်နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.B.B.S (Ygn) ​ေဆး​တက္ကသိုလ် (၁)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဆရာဝန် (ြငိမ်း​) ြမို့​နယ်သမဦး​စီး​ဌာန

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ြမ ၊​ ကုန်သည် - ပွဲစား​ြကီး​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ပု ၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​စီလှိုင်၊​ တရား​ရံုး​ချုပ်​ေရှ့​ေန + Notary Public

 ၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ဦး​စိုး​ဝင်း​လှိုင် ၊​ အ​ေရာင်း​အဝယ်

 (၂) ​ေဒါက်တာ​ေဒါ်ရီြပံုး​ ၊​ ဆရာဝန်

 (၃) ​ေဒါ်ြဖူ​ေဖွး​ ၊​ ရန္တပို အ​ေပျာ်စီး​သ​ေဘင်္ာခရီး​သွား​လုပ်ငန်း​ ၊​

 ဝန်ထမ်း​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် ၈၁ (၇၅/၈) ၊​ ​ေဇာတိကလမ်း​ ၊​

 ​ေရ​ေအး​ကွင်း​ရပ်ကွက်၊​ ​ေတာင်ြကီး​ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ က​ေလာြမို့​နယ်