​ေဒါက်တာမျိုး​ေအာင်


၁။ အမည် - ​ေဒါက်တာမျိုး​ေအာင်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ ဒဂမ (နိုင်) ၀၀၈၆၂၀

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၆ - ၂ - ၁၉၅၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - မန္တ​ေလး​ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.B,B.S

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အြငိမ်း​စား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေဌး​ေအာင်၊​ ​ေြကး​နန်း​ဆက်သွယ်​ေရး​အရာရှိ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်စိန်စိန်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်​ေစာမူ၊​ မှီခို

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေဒါ်​ေကျာ့​ယမင်း​ေအာင်၊​ မှီခို

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - ၇၄၊​ A.2 စမ်း​ေချာင်း​လမ်း​၊​ စမ်း​ေချာင်း​ြမို့​နယ်၊​

 ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ဒဂုန်ြမို့​သစ်

 (ဆိပ်ကမ်း​)