​ေဒါက်တာ​ေအာင်မိုး​ညို


၁။ အမည် - ​ေဒါက်တာ​ေအာင်မိုး​ညို

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၈/ပဖန(နိုင်) ၀၀၄၅၇၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၄-၁၁-၁၉၅၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ပွင့်​ြဖူြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.B.B.S (Rgn)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကိုယ်ပိုင်​ေဆး​ကုခန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ညို၊​ သယ်ယူပို့​ေဆာင်​ေရး​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ဖွား​ညိမ်း​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၂၁)၊​ သန့်​စင်လမ်း​၊​ သက်​ေတာ်ရှည်ရပ်ကွက်၊​ ပွင့်​ြဖူြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပွင့်​ြဖူြမို့​နယ်