​ေဒါ်တင်တင်ရီ၁။ အမည် - ​ေဒါ်တင်တင်ရီ

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၆/ မအရ (နိုင်) ဝရ၉၅၂၃

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၃ - ၁၁ - ၁၉၄၆

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေဈး​တန်း​ရပ်၊​ ြမိတ်ြမို့​။

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - ဥပ​ေဒဘွဲ့​ (L.L.B)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အြငိမ်း​စား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လှ​ေဖ၊​ အြငိမ်း​စား​ (စခန်း​မှူး​)(ပ.ရ)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်နု၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ခင်​ေမာင်၊​ ြကီး​ြကပ်​ေရး​မှူး​ (ြငိမ်း​)၊​ ြမို့​နယ်ကုန်သွယ်​ေရး​၊​ ြမိတ်ြမို့​။

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) မမာလာခင်၊​ မှီခို

 (၂) မသူဇာခင်၊​ အထက်တန်း​ြပ

 (၃) ​ေမာင်ဝင်း​ေဇာ်ခင်၊​ (NGO) ငှက်ဖျား​

 (၄) ​ေမာင်သန့်​ေဇာ်ခင်၊​ ​ေဆး​ကုမ္ပဏီ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၄)၊​ ဗိုလ်ဗထူး​လမ်း​သွယ်၊​ (၇) ခယူ​ေတာရပ်၊​ ြမိတ်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ကျွန်း​စုြမို့​နယ်