​ေဒါ်စုစုလွင်


၁။ အမည် - ​ေဒါ်စုစုလွင်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၅၅၀၉၄

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၂- ၀၄- ၁၉၅၂

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - မဟာဝိဇ္ဇာ (အဂင်္လိပ်စာ)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - -

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လွင်

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်တင်တင်မ​ေလး​

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ထင်​ေကျာ်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - -

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - (၁၅/က)က​ေမ္ဗာဇရိပ်သာ၊​ ကမ္ဘာ​ေအး​ဘုရား​လမ်း​၊​

 ​ေရွှ (၁) ဗဟန်း​ြမို့​နယ်။

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​မဲဆန္ဒနယ် - သံုး​ခွြမို့​နယ်။