ေဒါ်စန္နာမင်း​


၁။ အမည် - ​ေဒါ်စန္ဒာမင်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ဗဟန(နိုင်) ၀၈၂၅၅၆

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၅-၁၁-၁၉၆၈

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc (Chamistry)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုန်သည်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဝင်း​ြမင့်​ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်နုနုကျင်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေမာင်​ေမာင်၊​ ကုန်သည်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ​ေမာင်ဟန်ထူး​ဗလ၊​ ​ေကျာင်း​သား​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၁၅၀)၊​ ဓမ္မ​ေစတီလမ်း​၊​ ဗဟန်း​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ဇမ္ဗူသီရိြမို့​နယ်