​ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း​


၁။ အမည် - ​ေဒါ်ြဖူြဖူသင်း​

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ဥကတ(နိုင်) ၁၀၈၈၅၀

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၃-၁၂-၁၉၇၁

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.A (History)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​လှထွန်း​ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်​ေဆွ၊​ ကုန်သည်

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၆၃၁)၊​ ၁၁ လမ်း​၊​ ရရပ်ကွက်၊​ ​ေတာင်ဥက္ကလာပ

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မဂင်္လာ​ေတာင်ညွန့်​ြမို့​နယ်