​ေဒါ်ြမင့်​ြမင့်​စန်း​


၁။ အမည် - ​ေဒါ်ြမင့်​ြမင့်​စန်း​

၂။ အြခား​အမည် - မချို

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂/ လမတ(နိုင်) ၀၁၂၂၁၂

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၂၉-၉-၁၉၆၀

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ဓနုြဖူြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc (Zoology)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - နိုင်ငံ​ေရး​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဝိလာသ ၊​

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေခွး​ (ခ) ​ေဒါ်ပွင့်​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၃၇) ၊​ (၅) လမ်း​၊​ တတိယလွှာ

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ဝါး​ခယ်မြမို့​နယ်