​ေဒါက်တာ​ေမဝင်း​ြမင့်​


၁။ အမည် - ​ေဒါက်တာ​ေမဝင်း​ြမင့်​

၂။ အြခား​အမည် - ​ေဒါ်ဝင်း​ြမင့်​

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၂ / မရက (နိုင်) ၀၁၀၂၇၅

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၈-၃-၁၉၅၀

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေမာ်လြမိုင်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.B,B.S (Rgn)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ဆရာဝန်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေသာင်း​ညွန့်​၊​ မှီခို

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်စန်း​သွင်၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဝင်း​ြမင့်​၊​ လ/ထ ညွှန်ြကား​ေရး​မှူး​ (ြငိမ်း​)၊​

 ပံုနှိပ်​ေရး​နှင့်​စာအုပ်ထုတ်​ေဝ​ေရး​ ​ေကာ်ပို​ေရး​ရှင်း​

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) ကို​ေအာင်ဖုန်း​ြမင့်​၊​ Smart Bussiness Group

 (၂) မသူဇာြမင့်​၊​ NGO (HIV)

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၆၀) A၊​ ဦး​လွန်း​ေမာင်လမ်း​၊​ ၇ မိုင်၊​ (၇) ရပ်ကွက်၊​

 မရမ်း​ကုန်း​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မရမ်း​ကုန်း​ြမို့​နယ်