​ေဒါ်ခင်သန္တာ၁။ အမည် - ​ေဒါ်ခင်သန္တာ

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၉ / တတဥ(နိုင်) ၀၇၅၃၅၈

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၃၀-၅-၁၉၇၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ​ေတာင်ရပ်၊​ အမှတ် (၁) နယ်​ေြမ၊​ တတံတား​ဦး​ြမို့​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - ဥပ​ေဒပညာဘွဲ့​ (L.L.B)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - အထက်တန်း​ေရှ့​ေန

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ြမင့်​ေမာင်၊​ မှီခို

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်တင်ဝင်း​၊​ မှီခို

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - ​ေတာင်ရပ်၊​ အမှတ် (၁) နယ်​ေြမ၊​ တတံတား​ဦး​ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ တတံတား​ဦး​ြမို့​နယ်