​ေဒါ်ခင်စန်း​လှိုင်
၁။ အမည် - ​ေဒါ်ခင်စန်း​လှိုင်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ / ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၅/ဝလန (နိုင်) ၀၇၈၄၆၁

 ၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၆ -၁၀ - ၁၉၅၆

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ဝက်လက််ြမို့​ ၊​ စစ်ကိုင်း​တိုင်း​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - LL . B (ဥပ​ေဒဘွဲ့​)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ပရိ​ေဘာဂလုပ်ငန်း​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေမွှး​ ၊​ ရဟန်း​ဝတ်

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်​ေအး​ (ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေကျာ်ြမင့်​ထွန်း​ ၊​ ပရိ​ေဘာဂလုပ်ငန်း​

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ် (၁) ၊​ အ​ေနာက်ြမင်း​ြပိုင်ကွင်း​လမ်း​ ၊​

 ဗဟန်း​ြမို့​နယ် ၊​ ရန်ကုန်ြမို့​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ပုလဲြမို့​နယ်။