​ေဒါ်ခင်​ေဌး​ြကွယ်


၁။ အမည် - ​ေဒါ်ခင်​ေဌး​ြကွယ်

၂။ အြခား​အမည် - ​ေဒါ်​ေဌး​

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - မွန်/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၁၀ / ခဆန (နိုင်) ၀၁၅၃၃၉

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၀-၁၁-၁၉၄၆

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - မုရစ်က​ေလး​ရွာ၊​ ​ေချာင်း​ဆံုြမို့​နယ်၊​ မွန်ြပည်နယ်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc,RL

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - တရား​လွှတ်​ေတာ်​ေရှ့​ေန

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ကွန်ပါ (ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ြမ​ေငွ (ကွယ်လွန်)

 ၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - တိုက် (၂၁၆) ၊​ အခန်း​ (၁၈) ၊​ ရန်ရှင်း​လမ်း​၊​ (၃) ရပ်ကွက်၊​ ရန်ကင်း​ြမို့​နယ်

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေမာ်လြမိုင်ြမို့​နယ်