​ေဒါ်ခင်​ေမွှး​လွင်၁။ အမည် - ​ေဒါ်ခင်​ေမွှး​လွင်

၂။ အြခား​အမည် - ​ေမွှး​ေမွှး​

၃။ လူမျိုး​/ ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ ကတ်ြပား​အမှတ် - ၅/မကန(နိုင်) ၀၀၃၂၆၅

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၀-၅-၁၉၆၇

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - မင်း​ကင်း​ြမို့​နယ်၊​ စစ်ကိုင်း​တိုင်း​ေဒသြကီး​

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - B.Sc (IC)

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုန်သည်

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ဗိုလ် ၊​ ကုန်သည်

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ချမ်း​သာ၊​ ကုန်သည်

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေအး​လွင်ဦး​ ၊​ ကုန်သည်

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေမာင်အလင်း​ေရာင်လွင်ဦး​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - တိုက် (၄၀) ၊​ အခန်း​ (၁) ၊​ ရန်ကင်း​လမ်း​သွယ် (၂)၊​

 ရန်ကင်း​ြမို့​နယ်၊​ ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ြခင်း​ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ မင်း​ကင်း​ြမို့​နယ်