​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်


၁။ အမည် - ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်

၂။ အြခား​အမည် - မရှိပါ။

၃။ လူမျိုး​/ဘာသာ - ဗမာ/ဗုဒ္ဓ

၄။ နိုင်ငံသား​စိစစ်​ေရး​ကတ်ြပား​အမှတ် - CE-၀၇၃၉၆၆

၅။ ​ေမွး​သက္ကရာဇ် - ၁၉-၆-၁၉၄၅

၆။ ​ေမွး​ဖွား​ရာဇာတိ - ရန်ကုန်

၇။ ပညာအရည်အချင်း​ - M.A

၈။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - နိုင်ငံ​ေရး​သမား​

၉။ အဘအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ဦး​ေအာင်ဆန်း​(ကွယ်လွန်)

၁၀။ အမိအမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - ​ေဒါ်ခင်ြကည်(ကွယ်လွန်)

၁၁။ ဇနီး​/ခင်ပွန်း​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - Michael Aris (ကွယ်လွန်)

၁၂။ သား​/သမီး​အမည်၊​ အလုပ်အကိုင် - (၁) Alaxander Aris ကိုြမင့်​ဆန်း​ေအာင်

 (၂) Kim Aris ကိုထိန်လင်း​

၁၃။ အြမဲတမ်း​ေနရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၅၄/၅၆)၊​တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း​၊​ ဗဟန်း​ြမို့​နယ်၊​

 ရန်ကုန်ြမို့​။

၁၄။ ကိုယ်စား​ြပုပါတီ/ တစ်သီး​ပုဂ္ဂလ - အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်။

၁၅။ ​ေရွး​ချယ်တင်​ေြမှာက်ခံရသည့်​ မဲဆန္ဒနယ် - ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်၊​ ​ေကာ့​မှူး​ြမို့​နယ်