တိုင်းရင်းသားပါတီအဖွဲ့အစည်းများ


  • ရခိုင်ဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် 

ဦးေအးသာေအာင်
ဥက္ကဌ
ဝ၉−၄၂ဝ၁ဝ၂၃၆ဂ ၊ ဝ၉ ၅ဝ၁၃၁၃၅

ဦးမျိုးေကျာ်
အတွင်းေရးမှုး
ဝ၉−၅၁၄၃ဂ၂၃


  • ရှမ်းအမိျုးသားဒီမုိကေရစီအဖွဲ့ချုပ်


ဦးခွန်ထွန်းဦး
ဥက္ကဋ္ဌ
ဝ၉ ရ၃၂၂ ၅၅၆၄

ဦးစိုင်းညွှန့်လွင်
0973241587

စိုင်းလိတ်
အတွင်းေရးမှူး
ဝ၉၅ဝ ၆၅ဂ ၉ဂ


  • ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ေရးပါတီ


ဦးေဇာ်ဝင်း ဥက္ကဌ
ဝ၉ ရ၃၂ဝ၅၃ဂဝ

ဦးလှတိုး
ဒု ဥက္ကဌ
ဝ၉ ရ၃၁ဝ၃၉ဂ၃

  • ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ


စိုင်းအုိက်ေပါင်း
ဥက္ကဌ
ဝ၉၅၁၅ ၉၉၉ဂ

ဦးစိုင်းေဆာင်ဆီ
ဒုတိယဥက္ကဌ ဝ၉၅၂ရ၅၉ဂ၃


  • မွန်ဒီမိုကေရစီပါတီ


နိုင်ေငွသိမ်း
ဝ၉ ရ၃ဝ၁၉ဂ၃၆

နိုင်ေကျာ်ဝင်း
ဝ၉ ရ၃၁၅ဝ၁ဂ၂

နိုင်စိုးြမင့် ( ဗဟိုအလုပ်အမှုေဆာင်)
ဝ၉ ၄၉ဂဝရရရရ


  • ရခို်င်တုိင်းရင်းသားများတိုးတက်ေရးပါတီ


ေဒါက်တာေအးေမာင်
ဝ၉−၄၃ဝ၃၄၁၁၁

ဦးဘရိှန်
ဝ၉−၄၉၆၅ဝ၄၅၄

ဦးသာထွန်းလှ
ဝ၉−ဂ၅၃၂၁၁၆


  • ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖွဲ့ချုပ် 


ပူကျင်ရှင်းထန်
ဥက္ကဌ
ဝ၁ ၃၉ရ၃ဂ၉

ပူဂင်လမ်းလျန်
အတွင်းေရးမှုး
ဝ၉ ၄၂၁ရ၁၅ဝ၁