စ - ဆံုး


အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်၏

နိုင်ငံ​ေရး​ဝါဒသ​ေဘာထား​နှင့် ​ေရှ့လုပ်ငန်း​စဉ်များ​

နိဒါန်း​

 • ​အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်က ကျင့်သံုး​သွား​မည့် နိုင်ငံ​ေရး​ဝါဒသ​ေဘာတရား​များ​နှင့် လုပ်ငန်း​စဉ်များ​မှာ ​ေအာက်​ပါအတိုင်း​ ြဖစ်​သည်။
 • ​ကျွနု်ပ်တို့သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်း​တွင် ပါရှိ​ေသာ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​ ဆိုင်ရာ စည်း​မျဉ်း​များ​နှင့် ဒီမိုက​ေရစီလုပ်ထံုး​လုပ်နည်း​တို့ကို အစွမ်း​ကုန် လိုက်​နာ ကျင့်သံုး​မည်။
 • ​ကျွနု်ပ်တို့သာမက ​ေနာက်​လာမည့် မျိုး​ဆက်​တို့သည် မည်သည့်အခါ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​ များ​ မဆံုး​ရှံုး​​ေစရဟူ​​ေသာမူ​ြဖင့် ခိုင်မာ​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီအုတ်​ြမစ်​ချထား​မည်။
 • ​​ေခတ်​မီဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေသာ စစ်​မှန်သည့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်တည်​ေဆာက်​ရာတွင် မြဖစ်​မ​ေနလိုအပ်သည့် ြငိမ်း​ချမ်း​တည်ြငိမ်သည့် အ​ေြခအ​ေန​ေကာင်း​များ​ ရရှိရန် တရား​ ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​​ေရး​ကို အ​ေလး​ထား​​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​နိုင်ငံ​ေရး​၊ စီး​ပွား​​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​ကဏ္ဍ​တို့ကို ြပည်​ေထာင်စုသား​အား​လံုး​တို့၏ စည်း​လံုး​ ညီညွတ်​​ေသာ ဆန္ဒတူ​ညီမှုအင်အား​​ေပါ်တွင် အ​ေြခခံကာ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေအာင် တည်​ေဆာက်​မည်။

နိုင်ငံြခား​​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ၁။ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်​ဆံရာတွင် အမှန်တကယ်​ တက်​ြကွလွတ်​လပ်​ေသာ နိုင်ငံြခား​ ​ေရး​ဝါဒကို ကျင့်သံုး​၍ နိုင်ငံ​ေရး​အရ ချစ်​ြကည်ရင်း​နှီး​ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက်​မှုရရှိ​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ​နှင့် ဆက်​ဆံရာ၌ ​ေပါ်​ေပါက်​လာ​ေသာ အ​ေရး​ ကိစ္စရပ်များ​တွင် စစ်​မှန်​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီအ​ေြခခံများ​ဘက်​မှ ခိုင်မာစွာ ရပ်တည်မည်။
 • ၂။ နိုင်ငံအချင်း​ချင်း​အြကား​ အကျိုး​တူ​စီး​ပွား​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ ​ေဖာ်ထုတ်​၍ ပူ​း​​ေပါင်း​ ​ေဆာင်ရွက်​ြကမည်။ အထူ​း​သြဖင့် ​ေဒသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း​များ​၊ စီမံကိန်း​များ​တွင် ​ေဒသ၏အကျိုး​ကို ဦး​တည်၍ လက်​တွဲ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ၃။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ နိုင်ငံတကာ​ေငွ​ေြကး​ရံပံု​ေငွအဖွဲ့ စသည်တို့နှင့် ရင်း​နှီး​ ခိုင်မာစွာ ဆက်​ဆံမည်။
 • ၄။ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်​သွယ်​​ေဆာင်ရွက်​ရာတွင် လူ​ထုအ​ေြခြပုအဖွဲ့အစည်း​များ​၏ ကဏ္ဍ​များ​ကို အထူ​း​အ​ေလး​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။

တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​ကဏ္ဍ​

 • ​ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်သည် တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​အား​လံုး​တို့၏ ညီညွတ်​စည်း​လံှုး​မှု၊ ဆန္ဒတူ​ညီမှုအ​ေပါ်တွင် အ​ေြခခံ၍ တည်​ေထာင်ခဲ့​ေသာ နိုင်ငံတစ်​ခုြဖစ်​သည်။ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီ အဖွဲ့ချုပ်သည် ြပည်​ေထာင်စုြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ လံုး​ဝြငိမ်း​ချမ်း​​ေရး​ရရှိရန်အတွက်​ တတ်​စွမ်း​ သမျှ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​ဿ မ​ေကျနပ်မှုများ​ကို လျစ်​လျူ​ရှုထား​မည် မဟုတ်​ဘဲ၊ နိုင်ငံ​ေရး​နည်း​အရ ​ေြပလည်သွား​နိုင်သည်အထိ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • အမျုိး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်သည် တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​အား​လံုး​တို့၏ တန်း​တူ​ရည်တူ​ အခွင့်အ​ေရး​များ​ကို အသိအမှတ်​ြပုြခင်း​၊ စိတ်​​ေကာင်း​​ေစတနာြဖူ​စင်ြခင်း​၊ ချစ်​ြကည်ရင်း​နှီး​ြခင်း​၊ တစ်​ဦး​၏ အယူ​အဆ တစ်​ဦး​က ​ေလး​စား​ြခင်း​၊ အ​ေြခခံလူ​့အခွင့်အ​ေရး​များ​ကို ​ေလး​စား​လိုက်​နာြခင်း​၊ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ စာ​ေပး​ယဉ်​ေကျး​မှုနှင့် ဓ​ေလ့ထံုး​တမ်း​စဉ်လာများ​ ဖွံ့ြဖိုး​တည်ထွန်း​​ေစရန် လုပ်​ေဆာင်ြကိုး​ပမ်း​မည်။ ဤအချက်​များ​ကို အထူ​း​အ​ေလး​နက်​ထား​၍ ပူ​း​​ေပါင်း​​ေြဖရှင်း​​ေဆာင်ရွက်​ ြကလျှင်၊ ြပည်​ေထာင်စုြကီး​ ြငိမ်း​ချမ်း​​ေရး​နှင့် ြပည်​ေထာင်စုသား​အချင်း​ချင်း​ သဟဇာတြဖစ်​​ေရး​တို့ သည် မုချ​ေအာင်ပန်း​ဆင်နိုင်မည့် ရည်မှန်း​ချက်​များ​ြဖစ်​သည်ဟု ယံုြကည်သည်။
 • ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​၍ စီး​ပွား​​ေရး​အင်အား​ခိုင်မာ​ေတာင့်တင်း​ြပီး​၊ အမှီအခိုကင်း​သည့် ြပည်​ေထာင်စု ြကီး​အြဖစ်​ ရပ်တည်နိုင်​ေရး​ကို လိုလား​သည့်အ​ေလျာက်​ တိုင်း​ရင်း​သား​နယ်​​ေြမအသီး​သီး​တို့တွင် စီး​ပွား​​ေရး​ဖွံ့ြဖိုး​မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို လွတ်​လပ်စွာ ​ေဆာင်ရွက်​နိုင်​ေရး​အတွက်​ ဦး​တည်မည်။
 • တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ​ေမွး​ရာပါအခွင့်အ​ေရး​များ​ ြပည့်၀စွာခံစား​နိုင်​ေရး​နှင့် ြပည်​ေထာင် စုြကီး​တစ်​ခုလံုး​ သာယာဝ​ေြပာ​ေရး​ကို သဟဇာတြဖစ်​​ေစမည့်မူ​များ​ကို လက်​ကိုင်ကျင့်သံုး​၍ တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ကိုယ်​ပိုင်ြပဌာန်း​ခွင့်ကို ​ေဖာ်ထုတ်​မည်။
 • တိုင်း​ရင်း​သား​လူ​မျိုး​များ​၏ ရည်မှန်း​ချက်​များ​ကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်ရန် နိုင်ငံ​ေရး​ ​ေြဖရှင်း​မှု လိုအပ်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။

ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​ဥပ​ေဒြပု​ေရး​ကဏ္ဍ​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်​ေခတ်​မီဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ရန်နှင့် အမှီခိုကင်း​၍ အင်အား​ ​ေတာင့်တင်း​ခိုင်မာ​ေစရန် ​ေနှာင့်ယှက်​ဖျက်​ဆီး​မှုတို့မှ ကင်း​​ေဝး​​ေစရန်တို့အတွက်​ အဓိကဦး​​ေဆာင်မှု ကဏ္ဍ​မှ ပါဝင်သည်ဟု ယံုြကည်သည်။
 • ​​ေခတ်​နှင့် မ​ေလျာ်ညီ​ေတာ့သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ဖျက်​သိမ်း​ရန်။
 • ​စစ်​မှန်သည့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်ြကီး​ ြဖစ်​ထွန်း​​ေပါ်​ေပါက်​​ေစရန်။
 • ​နိုင်ငံသား​များ​၏ ​ေမွး​ရာပါနှင့် ဥပ​ေဒပါအခွင့်အ​ေရး​များ​ကို အကာအကွယ်​​ေပး​ရန်။
 • ​စီး​ပွား​​ေရး​၊ ပညာ​ေရး​၊ ကျန်း​မာ​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​၊ သဘာဝပတ်​ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​​ေရး​ စသည့် ကဏ္ဍ​များ​ စဉ်ဆက်​မြပတ်​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေစရန် စသည့် နိုင်ငံ​ေတာ်စဉ်ဆက်​ မြပတ်​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေရး​နှင့် ဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ်အြဖစ်​ အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ ခိုင်ြမဲ​ေရး​တို့ကို အ​ေလး​​ေပး​သည့် ဥပ​ေဒများ​ကို ြပဋ္ဌာန်း​ရန် အ​ေလး​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက်​ ရမည်။

တရား​စီရင်​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​ြပစ်​မှုများ​နှင့် စပ်လျဉ်း​၍ ြပည်​ေထာင်စုတရား​လွှတ်​​ေတာ်သည် အယူ​ခံြပင်ဆင်မှု တင်သွင်း​ရာ ​ေနာက်​ဆံုး​ ရံုး​ြဖစ်​သည်။
 • ​တရား​စီရင်​ေရး​မဏ္ဍ​ိုင်သည် ဒီမိုက​ေရစီသ​ေဘာတရား​နှင့်ကိုက်​ညီ၍ ဥပ​ေဒြပုမဏ္ဍ​ိုင်၊ အုပ်ချုပ်​ေရး​မဏ္ဍ​ိုင်တို့နှင့် တူ​ညီ​ေသာ အဆင့်အတန်း​ြဖင့် လွတ်​လပ်စွာ ရပ်တည် ​ေစမည်။
 • ​ြပည်​ေထာင်စုတရား​လွှတ်​​ေတာ်သည် မိမိ၏လက်​​ေအာက်​ရှိ တရား​ရံုး​များ​အား​ လွတ်​လပ်စွာ တရား​စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိ​ေစမည်။
 • ​အုပ်ချုပ်​ေရး​မဏ္ဍ​ိုင်သည် မည်သည့်အထူ​း​တရား​ခံုရံုး​ကိုမျှ ဖွဲ့စည်း​ြခင်း​မြပုရ။ အုပ်ချုပ် ​ေရး​မဏ္ဍ​ိုင်နှင့် ဆက်​နွယ်​​ေသာ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း​ကိုမျှ တရား​စီရင်ခွင့်အာဏာ မအပ်နှင်း​ရ။
 • ​ဥပ​ေဒအရ ကန့်သတ်​ချက်​များ​မှအပ တရား​စီရင်စစ်​​ေဆး​ြခင်း​နှင့်တကွ၊ ဆံုး​ြဖတ်​ချက်​ များ​ကို အများ​ြပည်သူ​တို့၏ ​ေရှ့​ေမှာက်​တွင် ​ေဆာင်ရွက်​ရမည်။
 • ​ြပစ်​မှုများ​တွင် စွပ်စွဲခံရသူ​များ​အား​ ဥပ​ေဒနှင့်အညီခုခံ​ေချပခွင့် အြပည့်အ၀​ေပး​ရမည်။ အယူ​ခံပိုင်ခွင့် ရှိရမည်။
 • ​မည်သည့်ြပစ်​မှုဆိုင်ရာဥပ​ေဒမျှ ​ေနာက်​​ေြကာင်း​ြပန်၍ အာဏာသက်​​ေရာက်​မှု မရှိ​ေစရ။
 • ​လူ​့ဂုဏ်သိက္ခာ ညိှုး​နွမ်း​​ေစမည့် စစ်​​ေဆး​မှု၊ အြပစ်​​ေပး​မှု၊ ြပစ်​ဒဏ်ခံစား​ရမှုများ​ မြပု လုပ်​ေစရ၊ အကျင့်စာရိတ္တ ြပုြပင်မှုကို ​ေရှး​ရှုရမည်။

အုပ်ချုပ်​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​အုပ်ချုပ်​ေရး​နှင့် စပ်လျဉ်း​၍ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​မှုအတွက်​ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​​ေသာ ပွင့်လင်း​ ြမင်သာ​ေသာ၊ တာဝန်ခံ​ေသာ၊ အကျင့်ပျက်​မှုကင်း​​ေသာ၊ ထက်​ြမက်​ထိ​ေရာက်​​ေသာ၊ မျှတ၍ တစ်​မျိုး​သား​လံုး​ပါဝင်နိုင်​ေသာ အုပ်ချုပ်မှုယန္တရား​တစ်​ရပ် ြဖစ်​​ေပါ်​ေစရန် တည်​ေဆာက်​မည်။

စီး​ပွား​​ေရး​ကဏ္ဍ​


 • ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတြခင်း​သည် လူ​့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူ​့အခွင့်အ​ေရး​နှင့် သဘာဝအရင်း​ြမစ်​များ​ကို ပျက်​စီး​ ဆံုး​ပါး​​ေစသည်။ နိုင်ငံ​ေတာ်ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေစရန်အတွက်​ ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတမှုကို တိုက်​ဖျက်​ရန် လိုသည်ဟု ယံုြကည်သည်။
 • ဆင်း​ရဲမွဲ​ေတမှုကို တိုက်​ဖျက်​ရန်အတွက်​ မဟာဗျူ​ဟာ၊ နည်း​ဗျူ​ဟာများ​ ချမှတ်​၍ ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ စီး​ပွား​​ေရး​ တည်ြငိမ်​ေစရန်နှင့် လွတ်​လပ်၍ တရား​မျှတမှုတို့ကို ဟန်ချက်​ညီ ​ေဆာင်ရွက်​နိုင်​ေစမည့် ​ေဈး​ကွက်​စီး​ပွား​​ေရး​စနစ်​ကို ကျင့်သံုး​မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အသံုး​စရိတ်​များ​တွင် ကျန်း​မာ​ေရး​နှင့် ပညာ​ေရး​ကဏ္ဍ​များ​ကို ပိုမိုကျခံသံုး​စွဲ​ေစ ြခင်း​ြဖင့် လူ​သား​ရင်း​ြမစ်​ဖွံ့ြဖိုး​မှုကို ​ေထာက်​ကူ​ြပုမည်။
 • ြပည်တွင်း​နှင့် ြပည်ပ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ​မှ ပညာ​ေရး​နှင့် ကျန်း​မာ​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​တွင် ဝင်​ေရာက်​ရင်း​နှီး​​ေစရန် စွဲ​ေဆာင်တွန်း​အား​​ေပး​မည်။
 • အြမတ်​အစွန်း​ အဓိကမထား​​ေသာ လူ​မှုစီး​ပွား​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ သု​ေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုး​​ေရး​ လုပ်ငန်း​များ​အတွက်​ အခွန်သက်​သာခွင့်​ေပး​မည်။
 • နည်း​ပညာနှင့် ​ေငွ​ေြကး​ များ​စွာမလို​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​ရိုး​ရာပစ္စည်း​များ​ အရည်အ​ေသွး​ ြမင့်မား​​ေရး​နှင့် ြပည်ပ​ေဈး​ကွက်​ရရှိ​ေရး​တို့ကိုဦး​စား​​ေပး​မည်။
 • ​ေကျး​လက်​​ေနြပည်သူ​တို့ဘဝ စို​ေြပ​ေရး​နှင့် ထုတ်​ကုန်ပစ္စည်း​များ​အ​ေပါ် အကျိုး​ခံစား​ခွင့် ပိုမို ရရှိ​ေရး​ကို ဦး​တည်​ေစမည့် အစီအမံများ​ ဦး​စား​​ေပး​ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ထုတ်​ကုန်ြမင့်မား​​ေရး​နှင့် အရည်အ​ေသွး​စံချိန်မီ​ေရး​၊ ြပည်ပ​ေဈး​ကွက်​ရရှိ​ေရး​တို့ကို ဦး​တည် ြကိုး​ပမ်း​မည်။
 • အ​ေသး​စား​နှင့် အလတ်​စား​ ကုန်​ေချာထုတ်​လုပ်ရာတွင် လိုအပ်သည့် အရည်အ​ေသွး​မီ ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ​ကို တင်သွင်း​ရယူ​နိုင်ရန် ြကိုး​ပမ်း​​ေပး​မည်။
 • ဆင်း​ရဲချမ်း​သာကွာဟမှု ြမင့်မား​ြခင်း​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်တည်ြငိမ်မှုကို ပျက်​ြပား​​ေစနိုင်သည့် အတွက်​၊ ကွာဟမှု ​ေလျာ့ကျသွား​ရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်တွင် ဘတ်​ဂျက်​လို​ေငွ ြဖစ်​​ေပါ်မှုကို ​ေငွစက္ကူ​သစ်​များ​ ရိုက်​နှိပ်၍ ​ေြဖရှင်း​ြခင်း​မြပု လုပ်ဘဲ၊ အြခား​နည်း​လမ်း​များ​ြဖင့် ​ေြဖရှင်း​အ​ေြဖရှာမည်။
 • တာဝန်သိ၊ နည်း​ပညာြမင့်မား​​ေသာ နိုင်ငံြခား​ရင်း​နှီး​ြမှုပ်နှံမှုများ​ကို ဖိတ်​​ေခါ်မည်။
 • နိုင်ငံ​ေတာ်၏ စီမံကိန်း​များ​​ေရး​ဆွဲရာတွင် ကာလရှည်တွင် ြဖစ်​​ေပါ်လာမည့် ​ေနာက်​ဆက်​တွဲ ရလဒ်များ​ကို အ​ေလး​​ေပး​ ထည့်သွင်း​စဉ်း​စား​မည်။
 • ထို့ြပင် စီမံကိန်း​များ​ အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ် ​ေဆာင်ရွက်​ြခင်း​​ေြကာင့် ထိခိုက်​နစ်​နာသူ​များ​ အတွက်​ လံု​ေလာက်​​ေသာ သက်​သာခွင့်များ​ ရရှိ​ေစရန် စီစဉ်မည်။
 • နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် လုပ်ငန်း​များ​အား​လံုး​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေရး​အတွက်​ နိုင်ငံ​ေတာ်​ေငွ​ေြကး​ ရံပံု​ေငွအဖွဲ့၊ နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍ​ာ​ေရး​​ေကာ်မရှင်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်တို့နှင့် ရင်း​နှီး​စွာ ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက်​ သွား​မည်။


ကျန်း​မာ​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​နိုင်ငံ​ေတာ်စဉ်ဆက်​မြပတ်​ ဖွံ့ြဖိုး​တုိး​တက်​​ေရး​တွင် နိုင်ငံသား​များ​၏ ကျန်း​မာ​ေရး​သည် လွန်စွာမှ အ​ေရး​ြကီး​သြဖင့် အမျိုး​သား​ဒိုက​ေရစီအဖွဲ့ချုပ်သည် နိုင်ငံသား​များ​၏ ကျန်း​မာ​ေရး​အတွက်​ အမျိုး​သား​ကျန်း​မာ​ေရး​ြမှင့်တင်ရန် လိုအပ်ချက်​များ​ကို ကူ​ညီ ​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​မည်။
 • ​အ​ေြခခံကျန်း​မာ​ေရး​​ေစာင့်​ေရှာက်​မှုနှင့် ကူ​း​ဆက်​​ေရာဂါကာကွယ်​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ကို ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​ခုခံအား​ကျဆင်း​မှု​ေရာဂါ (HIV/AIDS)၊ ငှက်​ဖျား​​ေရာဂါ၊ အဆုတ်​​ေရာဂါတို့၏ ြဖစ်​နှုန်း​ များ​ ​ေလျာ့ချရန်နှင့် လိုအပ်​ေသာ​ေဆး​ဝါး​များ​ မြပတ်​လပ်​ေစ​ေရး​ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​ မည်။
 • ​နိုင်ငံသား​တိုင်း​ လက်​လှမ်း​မီသည့် ခိုင်မာြပီး​၊ အရည်အ​ေသွး​​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုစနစ်​ ​ေပါ်ထွန်း​​ေအာင် ​ေဆာင်ရွက်​​ေပး​မည်။
 • ​နိုင်ငံ​ေတာ်ပိုင်​ေဆး​ခန်း​၊ ​ေဆး​ရံုတို့တွင် အရည်အ​ေသွး​​ေကာင်း​မွန်​ေသာ ​ေဆး​ကုသမှှု နှင့် ကျန်း​မာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ​မှ ကျန်း​မာ​ေရး​ ဝန်ထမ်း​ကျင့်ဝတ်​ (Medical Ethic) နှင့်အညီ ​ေဆာင်ရွက်​​ေစရန် ြကီး​ြကပ်မှုအစီအစဉ် များ​ ချမှတ်​​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​သဘာဝ​ေဘး​အန္တရာယ်​ကျ​ေရာက်​သည့် ​ေနရာများ​နှင့် ဆက်​သွယ်​ရန် ခက်​ခဲ​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဒသများ​တွင် ကျန်း​မာ​ေရး​​ေစာင့်​ေရှာက်​မှု အထူ​း​အစီအစဉ်များ​ကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ် ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ​​ေဆး​ဝါး​ထုတ်​လုပ်ြခင်း​နှင့် ကုသြခင်း​နည်း​ပညာများ​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​လာ​ေစရန် နိုင်ငံ တကာပညာရှင်များ​နှင့် ပူ​း​​ေပါင်း​သု​ေတသနလုပ်ငန်း​များ​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​လာ​ေစရန် အား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ​တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဆး​ပညာ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​လာ​ေစရန် အား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​ချို့တဲ့​ေသာနိုင်ငံသား​များ​အတွက်​ ကျန်း​မာ​ေရး​အာမခံစီမံကိန်း​များ​ ချမှတ်​ ထူ​​ေထာင် ​ေပး​မည်။
 • ​ကျန်း​မာ​ေရး​ဆိုင်ရာ စာရင်း​ဇယား​ သတင်း​အချက်​အလက်​ြပုစု စု​ေဆာင်း​​ေရး​နှင့် ယင်း​အ​ေပါ် အ​ေြခခံသည့် ကျန်း​မာ​ေရး​စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်​ (Health Management Information Systim/HMIS) ​ေပါ်​ေပါက်​​ေစရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​ပုဂ္ဂလိက ​ေဆး​ရံု၊ ​ေဆး​ခန်း​များ​ကို ဥပ​ေဒနှင့်အညီ ဖွင့်လှစ်​ခွင့်ြပုသွား​မည်။
 • ​​ေဆး​ပညာသင်ြကား​​ေရး​စနစ်​ကို နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်​ေဘာင်တန်း​နိုင်ရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။

ပညာ​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​ပညာ​ေရး​ဆိုင်ရာ လွတ်​လပ်ခွင့်ကို အ​ေြခခံ၍ ​ေကျာင်း​သား​များ​သင်ယူ​မှုအခွင့်အလမ်း​ ပိုမိုရရှိရန်နှင့် အ​ေြခခံပညာ ြပီး​ဆံုး​မှုနှုန်း​ြမင့်မား​ရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​​ေကျာင်း​​ေနအရွယ်​က​ေလး​နှင့် လူ​ငယ်​များ​အား​လံုး​ ပညာသင်ယူ​ရန် အခွင့်အလမ်း​ ညီမျှမှုကို ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​တိုင်း​ရင်း​သား​​ေဒသများ​တွင် ​ေဒသဆိုင်ရာပညာ​ေရး​စီမံခန့်ခွဲမှုကို အ​ေလး​ထား​မည်။ တိုင်း​ရင်း​သား​ဘာသာစကား​နှင့် စာ​ေပသင်ြကား​မှုကို အ​ေကာင်အထည်​ေဖာ်နိုင်ရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​ပညာသင်ြကား​​ေရး​သည် ကာယ၊ ဉာဏ ဘက်​စံုဖွံ့ြဖိုး​မှုအြပင်၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ရင်​ေဘာင်တန်း​နိုင်​ေသာ အနာဂတ်​နိုင်ငံ​ေတာ်နှင့် လိုက်​​ေလျာညီ​ေထွရှိ​ေသာ၊ အနာဂတ်​နိုင်ငံ​ေတာ်ကို ဦး​​ေဆာင်နိုင်​ေသာ နိုင်ငံသား​​ေကာင်း​များ​ ​ေမွး​ထုတ်​​ေရး​ကို ​ေရှး​ရှုသည့် ပညာ​ေရး​စနစ်​ကို ​ေဖာ်​ေဆာင်မည်။
 • ​မသင်မ​ေနရ မူ​လတန်း​နှင့် အလယ်​တန်း​ပညာ​ေရး​ကို က​ေလး​တိုင်း​ အခမဲ့သင်ယူ​ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။ အ​ေြခခံပညာ​ေကျာင်း​ဖွဲ့စည်း​ပံုကို မူ​ -၅- ၊ လယ်​-၄- ၊ ထက်​ -၃- စနစ်​ ထား​ရှိမည်။ အ​ေြခခံအလယ်​တန်း​ပညာ​ေရး​ြပီး​ဆံုး​ပါက အသက်​​ေမွး​ဝမ်း​​ေကျာင်း​ ပညာ​ေရး​နှင့် တက္ကသိုလ်အ​ေြခခံပညာ​ေရး​ဟူ​၍ လမ်း​(၂)သွယ်​ ထား​ရှိမည်။
 • ​ပုဂ္ဂလိက (Private Schools) ပညာ​ေရး​ဝန်​ေဆာင်မှုလုပ်ငန်း​များ​ကို မူ​လတန်း​ပညာ ​ေရး​နှင့် ကိုယ်​ပိုင်ြပဋ္ဌာန်း​ခွင့်ရှိ​ေသာ တက္ကသိုလ်များ​ (Autonomous Universities) အထိ ဖွင့်လှစ်​ခွင့်ြပုမည်ြဖစ်​ြပီး​၊ ​ေခတ်​နှင့်အညီ အရည်အ​ေသွး​ြပည့်မီ​ေအာင် ြကီး​ြကပ် သည့် လုပ်ငန်း​များ​ကို စနစ်​တကျလုပ်​ေဆာင်သွား​မည်။
 • ​တက္ကသိုလ်ပညာ​ေရး​သည် သု​ေတသနြပု၍ ​ေလ့လာသင်ယူ​မှုအ​ေပါ် အ​ေြခခံမည်။ ​ေကျာင်း​သား​များ​ ​ေပျာ်ရွှင်စွာ စာ​ေပသင်ယူ​နိုင်မည့် ပတ်​ဝန်း​ကျင်​ေကာင်း​များ​ ရှိရ မည်ြဖစ်​ြပီး​၊ တက္ကသိုလ်အသီး​သီး​တို့သည် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များ​နှင့် ပညာ​ေရး​ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ​ကို လွတ်​လပ်စွာချိတ်​တွဲ ​ေဆာင်ရွက်​နိုင်ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။
 • ​ပညာ​ေရး​တွင် ​ေကျာင်း​တွင်း​ပညာ​ေရး​ (Formal education) အြပင်၊ ြပင်ပ ပညာ​ေရး​ (Non
 • -formal education or alternative education)ကိုပါ အား​​ေပး​​ေထာက်​ခံ ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​​ေကျာင်း​ြပင်ပ ပညာ​ေရး​သင်ယူ​သူ​များ​သည် အ​ေြခခံပညာအဆင့်ဆင့်ကို သင်ယူ​နိုင် သည်သာမက၊ အသက်​​ေမွး​ဝမ်း​​ေကျာင်း​ပညာ​ေရး​နှင့် တက္ကသိုလ်အ​ေြခခံပညာ​ေရး​ ကိုလည်း​ သင်ယူ​နိုင်ခွင့်ရှိ​ေစရမည်။ အ​ေြခခံအထက်​တန်း​ပညာြပီး​ဆံုး​သူ​ မည်သူ​မဆို တက္ကသိုလ်သင်ယူ​နိုင်​ေရး​အတွက်​ အခွင့်အလမ်း​များ​ ဖန်တီး​​ေပး​မည်။
 • ​ပညာ​ေရး​အဆင့်ဆင့်ဆိုင်ရာ စာရင်း​ဇယား​၊ သတင်း​အချကအလက်​ စု​ေပါင်း​ြပုစု​ေရး​ နှင့် ယင်း​အချက်​အလက်​များ​အ​ေပါ် အ​ေြခခံသည့် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်​ (Education Management and Information System) ​ေပါ်​ေပါက်​​ေစရန် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။

လယ်​ယာကဏ္ဍ​

လယ်​ယာလုပ်ငန်း​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေစရန် ​ေအာက်​ပါအတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​လက်​ရှိ မိရိုး​ဖလာစိုက်​ပျိုး​​ေရး​မှုသည် အ​ေသး​စား​စက်​မှုလယ်​ယာစနစ်​သို့ လည်း​​ေကာင်း​၊ အ​ေသး​စား​စက်​မှုလယ်​ယာစနစ်​မှသည် ​ေခတ်​မီတိုး​တက်​​ေသာ စက်​မှု လယ်​ယာစနစ်​သို့လည်း​​ေကာင်း​ ဆင့်ကဲ​ေြပာင်း​လဲ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ​ဥပ​ေဒများ​နှင့်အညီ လယ်​ယာ​ေြမပိုင်ဆိုင်ခွင့်၊ လွှဲ​ေြပာင်း​ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆက်​ခံပိုင်ခွင့် ရိှ​ေစ ရမည်။
 • ​ဆန်စပါး​ အပါအဝင် လယ်​ယာထွက်​သီး​နှံများ​၏ ​ေဈး​နှုန်း​ကို ​ေဈး​ကွက်​စီး​ပွား​​ေရး​ စနစ်​နှင့်အညီ လွတ်​လပ်စွာ စိုက်​ပျိုး​ြကိတ်​ခွဲ ​ေရာင်း​ချပိုင်ခွင့်ရှိ​ေစရမည်။
 • ​စိုက်​ပျိုး​​ေရး​ရရှိ​ေရး​၊ ​ေရလွှမ်း​မိုး​ပျက်​ဆီး​မှုကာကွယ်​​ေရး​၊ ​ေရကိုစနစ်​တကျ အကျိုး​ရှိရှိ အသံုး​ချ စီမံခန့်ခွဲ​ေရး​ (water management) နှင့် ​ေခတ်​မီစနစ်​ကျ​ေသာ လယ်​ယာ​ေြမ တိုး​တက်​ဖွံ့ြဖိုး​​ေရး​နှင့် ြပုြပင်​ေြပာင်း​လဲထိန်း​သိမ်း​​ေရး​ (Land Development and Land Improvement) လုပ်ငန်း​များ​ကို အဓိက​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​လယ်​ယာထုတ်​ကုန်ပစ္စည်း​များ​ ထွက်​နှုန်း​ြမင့်မား​​ေစရန်နှင့် အရည်အ​ေသွး​ တိုး​တက်​ ​ေကာင်း​မွန်​ေစရန်အတွက်​ မျိုး​​ေကာင်း​မျုိး​သန့် ထုတ်​လုပ်​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​၊ စိုက်​ပျိုး​ ​ေရး​သု​ေတသနလုပ်ငန်း​များ​ကို နိုင်ငံြခား​ကုမ္ပဏီများ​နှင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ ပုဂ္ဂလိက စိုက်​ပျိုး​​ေရး​လုပ်ငန်း​ရှင်များ​နှင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ ​ေတာင်သူ​လယ်​သမား​ထုနှင့် လည်း​ ​ေကာင်း​ ပူ​း​​ေပါင်း​၍ ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ​လယ်​ယာလုပ်ငန်း​ကဏ္ဍ​နှင့် စိုက်​ပျိုး​​ေရး​လုပ်ငန်း​ကဏ္ဍ​များ​ကို ထိခိုက်​ပျက်​စီး​​ေစနိုင် သည့် ကိစ္စရပ်များ​၊ ရာသီဥတု​ေဖာက်​ြပန်​ေစနိုင်​ေသာ လုပ်ငန်း​ကိစ္စရပ်များ​နှင့် သဘာဝ ပတ်​ဝန်း​ကျင်ပျက်​စီး​​ေစနိုင်​ေသာ ကိစ္စရပ်များ​တို့ကို ​ေလ့လာစိစစ်​၊ စနစ်​ တကျ ကာကွယ်​ထိန်း​သိမ်း​​ေစာင့်​ေရှာက်​သွား​မည်။
 • ​​ေတာင်သူ​လယ်​သမား​များ​၏ ရပိုင်ခွင့်များ​၊ နစ်​နာဆံုး​ရှံုး​မှုများ​၊ ြပဿနာအ​ေရး​ကိစ္စ ရပ်များ​အား​ ​ေတာင်သူ​လယ်​သမား​များ​အကျိုး​အတွက်​ ကာကွယ်​​ေစာင့်​ေရှာက်​နိုင် ရန် လွတ်​လပ်ညီညွတ်​​ေသာ ​ေတာင်သူ​လယ်​သမား​အဖွဲ့များ​ ဖွဲ့စည်း​ခွင့်ကို အား​​ေပး​ မည်။

အလုပ်သမား​ကဏ္ဍ​

 • ​အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် လုပ်​ေပျာ်​ေသာ အလုပ်ခွင်အ​ေြခအ​ေန၊ မျှတ​ေသာ လုပ်ခလစာ ရရှိခွင့်နှင့် အလုပ်လက်​မဲ့ြဖစ်​​ေစြခင်း​မှ အကာအကွယ်​ရရှိခွင့် ရရှိ​ေစ ရမည်။
 • ​အဓမ္မ အလုပ်​ေစခိုင်း​ြခင်း​ကို တား​ဆီး​ပိတ်​ပင်မည်။
 • ​အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် ခွဲြခား​ြခင်း​မခံရ​ေစဘဲ တူ​ညီ​ေသာ အလုပ်အတွက်​၊ တူ​ညီ ​ေသာ အခ​ေြကး​​ေငွ ရရှိခွင့် ရှိ​ေစရမည်။
 • ​အလုပ်သမား​တိုင်း​သည် မိမိအကျိုး​ခံစား​ခွင့်များ​ကို ကာကွယ်​ရန် အလုပ်သမား​ အစည်း​အရံုး​များ​ကို ဖွဲ့စည်း​ခွင့် ပါဝင်​ေဆာင်ရွက်​ခွင့် ရှိ​ေစရမည်။
 • ​အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမား​အဖွဲ့ချုပ် (ILO)၏ ြပဋ္ဌာန်း​ချက်​များ​နှင့် ညီညွတ်​​ေစ ရန် ြကိုး​ပမ်း​အား​ထုတ်​သွား​မည်။

​ေကျာင်း​သား​လူ​ငယ်​ကဏ္ဍ​

 • ​လူ​ငယ်​များ​သည် နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အဖိုး​တန်ဆံုး​ အင်အား​တစ်​ရပ်အြဖစ်​ အစဉ်တည်ရှိ ြကသည်။
 • ​နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အနာဂတ်​ြဖစ်​​ေသာ လူ​ငယ်​များ​၏ စွမ်း​ရည်များ​ ​ေဖာ်ထုတ်​​ေရး​နှင့် ဖွံ့ြဖိုး​ တိုး​တက်​ြမင့်မား​​ေရး​တို့ကို ဦး​စား​​ေပး​​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​သမိုင်း​တွင် ​ေကျာင်း​သား​များ​၏ကဏ္ဍ​ကို အသိအမှတ်​ြပုလျက်​၊ ​ေကျာင်း​သား​သမဂ္ဂ များ​ကို ဥပ​ေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း​ခွင့်ြပုမည်။
 • ​အလုပ်အကိုင်သစ်​များ​ ဖန်တီး​​ေပး​ြခင်း​ြဖင့် လူ​ငယ်​များ​အား​ အလုပ်လက်​မဲ့ြပဿနာ ကို ​ေြဖရှင်း​ရန် ြကိုး​ပမ်း​မည်။

လူ​ထုဘဝသက်​သာ​ေချာင်ချိ​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​အများ​ြပည်သူ​တို့၏ သက်​သာ​ေချာင်ချိ​ေရး​ ၊ လူ​မှုဘဝလံုြခံု​ေရး​၊ ဘဝအရည်အ​ေသွး​ ပိုမို​ေကာင်း​မွန်​ေရး​၊ ကျန်း​မာ​ေရး​၊ ပညာ​ေရး​၊ စာ​ေပအနုပညာ၊ ယဉ်​ေကျး​မှုကဏ္ဍ​ စသည်တို့ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​​ေရး​အတွက်​ စွမ်း​အား​ရှိသမျှ ကျယ်​ြပန့်စွာ ြမှင့်တင် ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​အစိုး​ရကဦး​​ေဆာင်၍ လူ​ထုဘဝသက်​သာ​ေချာင်ချိ​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ကို ​ေဆာင်ရွက်​ မည် ြဖစ်​​ေစကာမူ​၊ ပုဂ္ဂလိက​ေစတနာရှင်များ​၊ အရပ်ဘက်​အဖွဲ့အစည်း​များ​နှင့် လုပ်ငန်း​ရှင်များ​၏ ​ေဆာင်ရွက်​မှုတို့ကိုလည်း​ လိုလား​စွာ အား​​ေပး​မည်။
 • ​မသန်စွမ်း​သူ​များ​အား​ အြကံ​ေပး​ြခင်း​၊ အလုပ်အကိုင်ရှာ​ေဖွ​ေပး​ြခင်း​၊ ရင်း​နှီး​စွာ ထိ​ေတွ့၍ ​ေဆွး​​ေနွး​အား​​ေပး​ြခင်း​တို့ကို ​ေရှ့ရှု​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​အရွယ်​မ​ေရာက်​​ေရး​နှင့် က​ေလး​သူ​ငယ်​အခွင့်အ​ေရး​များ​ကို ကာကွယ်​​ေစာင့်​ေရှာက်​ ​ေပး​မည်။
 • ​လူ​ကုန်ကူ​း​မှုတိုက်​ဖျက်​​ေရး​၊ မူ​း​ယစ်​​ေဆး​ဝါး​ကူ​း​သန်း​​ေရာင်း​ဝယ်​ြခင်း​ စသည့် နိုင်ငံ အကျိုး​ကို ဆိုး​ဆိုး​ဝါး​ဝါး​ ြဖစ်​​ေစသည်များ​ကို အထူ​း​တည်အ​ေလး​ထား​၍ ဥပ​ေဒနှင့် အညီ တိုက်​ဖျက်​သွား​မည်။
 • ​​ေရ​ေဘး​၊ ​ေလ​ေဘး​၊ မီး​​ေဘး​စသည့် သဘာဝ​ေဘး​အန္တရာယ်​ဒဏ်ခံရ​ေသာ ဒုက္ခသည် များ​အတွက်​ ထိ​ေရာက်​လျင်ြမန်​ေသာ ကယ်​ဆယ်​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​၊ လူ​သား​ချင်း​ စာနာသည့် အ​ေထာက်​အပံ့များ​၊ ြပန်လည်ထူ​​ေထာင်​ေရး​လုပ်ငန်း​တို့ကို ​ေဆာင်ရွက်​ မည်။
 • ​သဘာဝ​ေဘး​အန္တရာယ်​​ေြကာင့် ြဖစ်​​ေပါ်လာမည့် ဆိုး​ကျိုး​များ​ ​ေလျာ့ချ​ေရး​နှင့် ြကိုတင်ြပင်ဆင်နိုင်​ေရး​ ပညာ​ေရး​စီမံကိန်း​များ​ (Disaster preparedness and Disaster Risk Reduction) ကို ကျယ်​ကျယ်​ြပန့်ြပန့် လုပ်​ေဆာင်မည်။

သဘာဝပတ်​ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​​ေရး​နှင့် သစ်​​ေတာကဏ္ဍ​

နိုင်ငံ​ေတာ်အတွင်း​ သဘာဝပတ်​ဝန်း​ကျင်ထိန်း​သိမ်း​​ေရး​နှင့် သစ်​​ေတာကဏ္ဍ​ဖွံ့ြဖိုး​ တိုး​တက်​ ​ေစရန် ​ေအာက်​ပါမူ​ဝါဒနှင့်အညီ ​ေဆာင်ရွက်​သွား​မည်။
 • ​​ေရရှည်ထိန်း​နိုင်မည့် သစ်​ထုတ်​လုပ်​ေရး​၊ သဘာဝပတ်​ဝန်း​ကျင်နှင့် ​ေဂဟစနစ်​ ​ေစာင့်​ေရှာက်​ကာကွယ်​​ေရး​၊ တရား​မဝင်သစ်​ခုတ်​ြခင်း​နှင့် ထင်း​မီး​​ေသွး​ထုတ်​လုပ်ြခင်း​ ကို ​ေလျာ့နည်း​ရပ်တန့်​ေစရန်အတွက်​ နည်း​ပညာသံုး​မီး​ဖိုများ​ အသံုး​ြပုြခင်း​၊ အစား​ ထိုး​ အဆင့်ြမင့်​ေလာင်စာများ​ သံုး​စွဲြခင်း​၊ သစ်​​ေတာနှင့် ဒီ​ေရ​ေတာများ​ ြပန်လည် စိုက်​ပျိုး​ြခင်း​၊ အန္တရာယ်​ကျ​ေရာက်​​ေန​ေသာ ဇီဝမျိုး​စံုကွဲများ​ ရှင်သန်ကျန်ရစ်​​ေစ​ေရး​ အတွက်​ ၎င်း​တို့ သက်​ရှင်​ေနထိုင်ရာ ပတ်​ဝန်း​ကျင်သစ်​​ေတာများ​၊ ဒီ​ေရ​ေတာများ​ အား​ ​ေဘး​မဲ့​ေပး​ချန်လှပ်အား​ထား​ြခင်း​၊ စက်​မှှုဇံုနှင့် အထူ​း​စီး​ပွား​​ေရး​ဇံုများ​၏ ​ေနာက်​ဆက်​တွဲ သဘာဝဝန်း​ကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုး​သက်​​ေရာက်​မှုများ​အား​ အတိုင်း​ အတာတစ်​ခုထိ ​ေလျာ့ချနိုင်ရန်​ေဆာင်ရွက်​​ေရး​၊ ​ေစာင့်ြကည့်အကဲခတ်​​ေရး​၊ သု​ေတ သနြပုစု​ေရး​တို့ကို နိုင်ငံ​ေတာ်က ြပည်နယ်​နှင့် တိုင်း​​ေဒသြကီး​များ​နှင့် ညိှနိှုင်း​စီမံခန့်ခွဲ မည်။
 • ​​ေြမဆီလွှာထိန်း​သိမ်း​​ေရး​၊ ြမစ်​​ေချာင်း​အင်း​အိုင်များ​ တိမ်​ေကာခမ်း​​ေြခာက်​ြခင်း​မှ ကာကွယ်​​ေရး​၊ သဲကန္တာရ ြဖစ်​လာြခင်း​မှ ရပ်တန့်​ေရး​၊ ဆား​​ေြမ၊ အက်​စစ်​​ေြမြဖစ်​ြခင်း​ မှ တား​ဆီး​​ေရး​၊ ချင်း​တွင်း​၊ ဧရာဝတီစသည့် ြမစ်​ဖျား​​ေဒသ၊ တနသင်္ာရီတိုင်း​​ေဒသြကီး​ နှင့် ရှမ်း​ြပည်နယ်​ရှိ ​ေရ​ေဝ​ေရလဲ​ေဒသများ​၊ စိမ့်​ေြမ​ေဒသများ​ ရှာ​ေဖွ​ေဖာ်ထုတ်​​ေရး​၊ ​ေရသယံဇာတများ​ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့​ေရး​အတွက်​ ဗဟိုမှ ​ေအာက်​​ေြခအထိ အဆင့်ဆင့်မှ ပါဝင်​ေဆာင်ရွက်​​ေစရန် လှံု့​ေဆာ်ြကိုး​ပမ်း​သွား​မည်။
 • ​ကမ္ဘာနှင့် ြမန်မာ့သဘာဝဝန်း​ကျင်​ေြပာင်း​လဲမှုများ​ကို ြပည်သူ​အများ​သိ​ေစရန် ​ေဆာင်ရွက်​​ေရး​နှင့် သဘာဝဝန်း​ကျင်နှင့် လူ​မှုဝန်း​ကျင်ဆိုင်ရာ ဆိုး​ကျိုး​များ​ ​ေလျှာ့ချ နိုင်​ေရး​၊ လူ​ဦး​​ေရတိုး​ပွား​လာမှု​ေြကာင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ သတ္တုတူ​း​​ေဖာ်ြခင်း​နှင့် ဓာတု စက်​ရံုများ​မှ စွန့်ပစ်​ပစ္စည်း​များ​​ေြကာင့် ြဖစ်​​ေပါ်လာ​ေသာ ​ေရ၊ ​ေြမညစ်​ညမ်း​မှုတို့ ​ေြကာင့်လည်း​​ေကာင်း​၊ ​ေသာက်​သံုး​​ေရ၊ စိုက်​ပျိုး​​ေရ ရှား​ပါး​လာမှုြပဿနာများ​ အတွက်​ ြကိုတင်ြပင်ဆင်သွား​မည်။
 • ​မျိုး​တံုး​​ေပျာက်​ကွယ်​ရန် အန္တရာယ်​ရှိ​ေနသည့် ဇီဝမျိုး​စိတ်​များ​နှင့် စပ်လျဉ်း​၍ နိုင်ငံ တကာကျွမ်း​ကျင်အဖွဲ့အစည်း​များ​နှင့် ပူ​း​​ေပါင်း​​ေဆာင်ရွက်​မည်။ ​ေတာရိုင်း​တိရိစ္ဆာန် များ​ တရား​မဝင် တင်ပို့​ေရာင်း​ချ​ေနြခင်း​များ​ကို ထိ​ေရာက်​စွာ တား​ဆီး​ ​ေဆာင်ရွက်​ သွား​မည်။
 • ​သတ္တုတူ​း​​ေဖာ်ြခင်း​၊ ဓာတုပစ္စည်း​များ​စွန့်ထုတ်​ြခင်း​၊ ​ေလာင်စာဆီများ​မှ ​ေရနှင့် ​ေြမ ​ေပါ်သို့ ကျဆင်း​ြခင်း​၊ တုန်ခါမှုကို ထိန်း​ချုပ်မှှုမရှိြခင်း​၊ အနံ့ဆိုး​များ​ ထုတ်​လွှင့်ြခင်း​၊ ြပင်း​ထန်လှသည့် ဆူ​ညံသံများ​​ေြကာင့် အသံညစ်​ညမ်း​မှုများ​စွာနှင့် ြကံု​ေတွ့ရ​ေလ့ ရှိရာ၊ ပတ်​ဝန်း​ကျင်နှင့် လူ​မှုစီး​ပွား​​ေရး​ကို ထိခိုက်​​ေစမည့် အချက်​များ​ကို ဆန်း​စစ်​နိုင် ရန်အတွက်​ ပတ်​ဝန်း​ကျင်ထိခိုက်​မှုများ​ အကဲြဖတ်​ဆန်း​စစ်​ြခင်း​ (Environment Impact Assessment
 • -EIA) နှင့် လူ​မှုစီး​ပွား​​ေရး​ဝန်း​ကျင်ဆိုင်ရာ ထိခိုက်​မှှုများ​ကို အကဲြဖတ်​ဆန်း​စစ်​ြခင်း​ (Socioeconomic Impact Assessment
 • -SIA) တို့ကို ​ေဆာင်ရွက်​မည်။ ြဖစ်​စဉ်အတိုင်း​အတွက်​ ပတ်​ဝန်း​ကျင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲြခင်း​ (Environment Management Plan) စနစ်​များ​ကိုလည်း​ လုပ်ငန်း​အဆင့်ဆင့်တိုင်း​တွင် ​ေရး​ဆွဲ ​ေဆာင်ရွက်​မည်။
 • ​ြမန်မာနိုင်ငံတိုင်း​ရင်း​သား​များ​၏ သဘာဝဝန်း​ကျင်အ​ေလး​အြမတ်​ထား​ ြမတ်​နိုး​​ေသာ ရိုး​ရာဓ​ေလ့ထံုး​တမ်း​စဉ်လာ ယဉ်​ေကျး​မှုများ​ကို ​ေဖာ်ထုတ်​ြမှင့်တင်မည်။
 • ​သစ်​နှင့် သစ်​​ေတာထွက်​ပစ္စည်း​များ​ကို နိုင်ငံြခား​သို့ တင်ပို့​ေရာင်း​ချရာတွင် တန်ဖိုး​ြမင့် ကုန်​ေချာအြဖစ်​ တင်ပို့နိုင်ရန် အား​​ေပး​သွား​မည်။

ပို့​ေဆာင်ဆက်​သွယ်​​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​ကုန်​ေဈး​နှှုန်း​များ​ကျဆင်း​​ေရး​ကို ​ေရှး​ရှု၍ ကုန်စည်စီး​ဆင်း​မှှုလျင်ြမန်​ေချာ​ေမွ့​ေစရန် ပို့​ေဆာင်​ေရး​ကဏ္ဍ​ကို အတတ်​နိုင်ဆံုး​ ြပုြပင်တိုး​ချဲ့သွား​မည်။
 • ​နိုင်ငံ​ေရး​၊ စီး​ပွား​​ေရး​၊ လူ​မှု​ေရး​ တိုး​တက်​မှု ​ေနာက်​ကျ​ေန​ေသာ ​ေဒသများ​ ဖွံ့ြဖိုး​ တိုး​တက်​​ေအာင် လမ်း​ပန်း​ဆက်​သွယ်​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ကို တိုး​ချဲ့ြပုြပင်သွား​မည်။
 • ​သတင်း​နှင့်ဆက်​သွယ်​​ေရး​ကဏ္ဍ​ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​ြခင်း​သည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း​ များ​ တိုး​တက်​​ေစြခင်း​၊ လိုအပ်​ေသာ သတင်း​အချက်​အလက်​များ​ကို ြပည်သူ​တို့ထံ လျင်ြမန်စွာ ​ေရာက်​ရှိနိုင်ြခင်း​၊ အ​ေြခခံကျ​ေသာ ဝန်​ေဆာင်မှုများ​ကို လက်​လှမ်း​မီ​ေစ ြခင်း​၊ ​ေ၀း​ကွာ​ေသာ အရပ်​ေဒသများ​ကို လျင်ြမန်စွာ ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​မှုတွင် ပါဝင် ​ေဆာင်ရွက်​နိုင်​ေစြခင်း​၊ သတင်း​နှင့် ပညာရပ်များ​ကို လွယ်​ကူ​စွာ သင်ယူ​တတ်​​ေြမာက်​ နိုင်ြခင်း​ စသည်တို့​ေြကာင့်၊ ယင်း​ကဏ္ဍ​ဖွံ့ြဖိုး​တိုး​တက်​မှုကို ​ေရှး​ရှုမည်။
 • ​ဆက်​သွယ်​​ေရး​လုပ်ငန်း​များ​ လျင်ြမန်​ေချာ​ေမွ့​ေစရန် လိုအပ်သလို တိုး​ချဲ့သွား​မည်။ တိုင်း​ရင်း​သား​နယ်​​ေြမများ​ကို အထူ​း​အ​ေလး​ထား​မည်။

ကာကွယ်​​ေရး​နှင့် လံုြခံု​ေရး​ကဏ္ဍ​

 • ​တပ်မ​ေတာ်သည် နိုင်ငံ၏ မရှိမြဖစ်​လိုအပ်​ေသာ အဖွဲ့အစည်း​ြဖစ်​သည်ဟု ယံုြကည် သည်။
 • ​တပ်မ​ေတာ်သည် ဒီမိုက​ေရစီကျင့်စဉ်များ​ကို ကာကွယ်​ြဖည့်ဆည်း​​ေပး​သည့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိ​ေသာ အင်အား​စု ြဖစ်​ရမည်။
 • ​တပ်မ​ေတာ်ကို ပထဝီသ​ေဘာသဘာဝအ​ေြခအ​ေနများ​နှင့် ညီညွတ်​​ေသာ မဟာဗျူ​ ဟာအရ စစ်​​ေရး​စွမ်း​ရည်ထက်​ြမက်​၍ နည်း​ပညာပိုင်း​ဆိုင်ရာတိုး​တက်​၍ ​ေခတ်​မီ အဆင့်အတန်း​ြမင့်မား​သည့် တပ်မ​ေတာ်ြဖစ်​ရန် တည်​ေဆာက်​သွား​မည်။
 • ​တပ်မ​ေတာ်သည် ြပည်သူ​ချစ်​၍ ြပည်သူ​ယံုြကည်ကိုး​စား​ခံရ​ေသာ တပ်မ​ေတာ်အြဖစ်​ ရပ်တည်ရမည်။
 • ​တပ်မ​ေတာ်နှင့် နိုင်ငံ​ေတာ်ကာကွယ်​​ေရး​ယန္တယား​တစ်​ရပ်လံုး​သည် အုပ်ချုပ်​ေရး​ မဏ္ဍ​ိုင်ထဲ၌သာ တည်ရှိ​ေနရမည်။
 • ​ရဲတပ်ဖွဲ့သည် တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​​ေရး​​ေဆာင်ရွက်​ရာတွင် ဥပ​ေဒနှင့်အညီသာ ​ေဆာင်ရွက်​ရမည်။
 • ​ရဲတပ်ဖွဲ့သည် ၎င်း​၏တာဝန်များ​ကို ​ေကျပွန်စွာ ထမ်း​​ေဆာင်နိုင်​ေစရန်အတွက်​ နိုင်ငံ တကာ အရည်အ​ေသွး​မီသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ြဖစ်​​ေစရန် ဦး​တည်မည်။