နိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာ​ အပိုင်း​ (၃)


ေရွး​ေကာက်ပွဲ အြကိုကာလတစ်​ေလျှာက်လံုး​ အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌသည် နိုင်ငံအနှံ့​ မဲဆန္ဒနယ် များ​သို့​ သွား​ေရာက် မဲဆွယ်တရား​ပွဲများ​ ြပုလုပ်ခဲ့​သည်။ အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ မဆုတ်မနစ်​ေသာ စည်း​ရံုး​ေရး​ဩဇာ၊​ ပါတီဝင်ထုတို့​၏ တက်ညီလက်ညီပါဝင်မှု၊​ စာ​ေပအနုပညာရှင်များ​၊​ တတ်သိ ပညာရှင်များ​၏ ပံ့​ပိုး​ကူညီမှု၊​ ြပည်သူလူထုြကီး​၏ အ​ေြမာ်အြမင်နှင့်​ နား​လည်တတ်သိမှုတို့​ ​ေြကာင့်​ ၂၀၁၂ ြကား​ြဖတ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲတွင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အပါအဝင် ကိုယ်စား​လှယ် ၄၃ ဦး​အနိုင်ရခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၀ ြပည့်​နှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်တွင် လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ​ေနအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်​ေြမာက်ခဲ့​ပါသည်။ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ယခုတစ်ြကိမ် ြပန်လည်လွတ်​ေြမာက်လာြခင်း​အ​ေပါ်၊​ ြပည်သူလူထု၏ ​ေနွး​ေထွး​ေသာ ြကိုဆို ​ေထာက်ခံမှု၊​ ယံုြကည်​ေမျှာ်လင့်​မှု၊​ အား​ကိုး​စိတ်ချမှုတို့​မှာ ယခင်အြကိမ်များ​ကထက် ပိုမို၍ အဓိပ္ပါယ်​ေလး​နက်ခဲ့​ပါသည်။ မိမိတို့​၏ ကိုယ်ပိုင်စွမ်း​ရည်များ​အ​ေပါ် သစ္စာတရား​နှင့်​ အမှန် တရား​အ​ေပါ် ကိုင်း​ညွတ်မှုပံုရိပ်များ​မှာလည်း​ ပိုမို၍ ပီြပင်လာခဲ့​ပါသည်။

ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂ၊​ အ​ေမရိကနှင့်​ ဥ​ေရာပသမဂ္ဂတို့​၏ ြမန်မာနိုင်ငံအ​ေပါ် သ​ေဘာထား​ ​ေြပာင်း​လဲလာမှုသည်လည်း​ ဒီမိုက​ေရစီြပုြပင်​ေြပာင်း​လဲ​ေရး​အတွက် တွန်း​အား​ြဖစ်​ေစခဲ့​ပါသည်။ အထူး​သြဖင့်​ သမ္မတြကီး​ ဦး​သိန်း​စိန် ​ေခါင်း​ေဆာင်​ေသာ အစိုး​ရသည် ယခင်စစ်အာဏာရှင် အစိုး​ရ၏ ​ေလာင်း​ရိပ်မှ ရုန်း​ထွက်ရန် ြကိုး​စား​လာမှုနှင့်​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်၏ တည်ြငိမ် မှန်ကန်​ေသာ သ​ေဘာထား​တို့​သည် ြပည်သူလူထုအတွက် ဥမင်လိုဏ်​ေခါင်း​အ​ေပါက်ဝဆီမှ လာ​ေသာ အလင်း​ေရာင်ြဖာထွက်​ေနမှုကို အား​တက်ဖွယ်ြကံု​ေတွ့​လိုက်ရြခင်း​ ြဖစ်ပါသည်။

ဒီမိုက​ေရစီ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည် အဖွဲ့​ချုပ်အတွင်း​ လှုပ်ရှား​ေနခဲ့​ ြပီး​ြဖစ်​ေသာ တိုင်း​ရင်း​သား​မျိုး​နွယ်စုဆိုင်ရာ ညီညွတ်​ေရး​အဖွဲ့​အစည်း​များ​ ကျန်း​မာ​ေရး​၊​ ပညာ ​ေရး​၊​ ဥပ​ေဒအ​ေထာက်အကူြပု စသည့်​ လုပ်ငန်း​များ​ကို ကွန်ရက်များ​အြဖစ် ဖွဲ့​စည်း​နိုင်ခဲ့​ြပီး​ ပိုမို ပီြပင်စနစ်တကျြဖစ်​ေအာင် နိုင်ငံအနှံ့​ ပျံ့​နှံ့​ေအာင် အား​ေပး​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ပါသည်။ နိုင်ငံတကာရှိ ြမန်မာ့​ဒီမိုက​ေရစီအင်အား​စုများ​နှင့်​လည်း​ ဆက်ဆံ​ေရး​တိုး​ြမှင့်​လျက်၊​ အား​ေကာင်း​ေမာင်း​သန် ြဖစ်​ေအာင် စုစည်း​နိုင်ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဩဂုတ်လ ၁၉ ရက် ​ေနြပည်​ေတာ်၌ သမ္မတြကီး​ဦး​သိန်း​စိန်နှင့်​ အမျိုး​သား​ ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်တို့​၏ မျက်နှာချင်း​ဆိုင် ​ေတွ့​ဆံု ​ေဆွး​ေနွး​မှုသည် အချိန်တို​ေတာင်း​ေသာ်လည်း​ နှစ်​ေပါင်း​ ၂၀ ​ေကျာ် ​ေအး​ခဲ​ေနခဲ့​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​ ြပဿနာများ​ကို ​ေြဖရှင်း​နိုင်​ေရး​လမ်း​စ ြဖစ်လာခဲ့​ပါသည်။ ဤတဒဂင်္​ေတွ့​ဆံုမှုမှ ထာဝရ ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​ကို ဦး​လှည့်​နိုင်ခဲ့​ြပီး​ စိန်​ေခါ်မှုများ​ကိုအခွင့်​အလမ်း​အြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲနိုင်ခဲ့​ပါသည်။ ​ေဘး​ြကပ်နံြကပ်နိုင်ငံ​ေရး​ နာတာရှည်​ေရာဂါအတွက်

“အနာသိလျှင် ​ေဆး​ရှိသည်”

ဟူ​ေသာ ဆိုရိုး​အတိုင်း​ ကုစား​နိုင်​ေရး​အခွင့်​ေကာင်း​ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၄ ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံ​ေတာ် နိုင်ငံ​ေရး​ ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒကို ြပင်ဆင်သည့်​ဥပ​ေဒအား​ ြပဋ္ဌာန်း​ခဲ့​ပါသည်။ ယင်း​ဥပ​ေဒအား​ လက်ခံနိုင်သြဖင့်​ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင်ကျင်း​ပ​ေသာ အဖွဲ့​ချုပ်ဗဟိုဦး​စီး​အဖွဲ့​ အစည်း​အ​ေဝး​မှ -

  • (၁) အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ကို နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​ မှတ်ပံုတင်ြခင်း​ဥပ​ေဒနှင့်​ အညီ တရား​ဝင်နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီအြဖစ် မှတ်ပံုတင်မည်၊​
  • (၂) ​ေနာင်လာမည့်​ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​တွင် ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင် အ​ေရွး​ခံမည်၊​

ဟု ​ေြကညာခဲ့​ပါသည်။ ​ေရွှဂံုတိုင် ​ေြကညာစာတမ်း​တွင်လည်း​ “ဒီမိုက​ေရစီခရီး​တွင် ​ေရွး​ေကာက် ပွဲဟူသည် ြဖတ်သန်း​ရမည့်​ မှတ်တိုင်တစ်ခုြဖစ်သည်ဟု အဖွဲ့​ချုပ်က လက်ခံထား​သည်။ အဖွဲ့​ချုပ် သည် ဒီမိုက​ေရစီတိုက်ပွဲကို စွန့်​ခွာမည်မဟုတ်၊​ အဖွဲ့​ချုပ်သည် မည်သည့်​အ​ေြခအ​ေနတွင်မဆို ြပည်သူလူထုနှင့်​ တစ်သား​တည်း​ရှိ​ေနမည်ြဖစ်သည်”ဟု ​ေဖာ်ြပထား​ေပသည်။

ထို့​ေနာက် ြပန်လည်မှတ်ပံုတင်ရန် လုပ်နည်း​လုပ်ထံုး​များ​အတိုင်း​ ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ရာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ဇန်နဝါရီလ ၅ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စု​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေကာ်မရှင်မှ မှတ်ပံုတင်အမှတ်- ၀၄၇ ြဖင့်​ မှတ်ပံုတင်ခွင့်​ြပုခဲ့​ပါသည်။ မှတ်ပံုတင်ြပီး​ေနာက် နာယက ဦး​တင်ဦး​အမှူး​ြပု​ေသာ သဘာပတိအဖွဲ့​နှင့်​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ဥက္ကဋ္ဌအြဖစ် ဦး​ေဆာင်​ေသာ ဗဟိုအလုပ် အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​တို့​ကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊​ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ရက်တွင် ြပည်​ေထာင်စု​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေကာ်မရှင်က လွှတ်​ေတာ်အရပ်ရပ်မှ လစ်လပ်သွား​ေသာ ကိုယ်စား​လှယ်များ​၏ ​ေနရာများ​ကို ြဖည့်​စွက်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ဧြပီလ ၁ ရက်တွင် ြကား​ြဖတ်​ေရွး​ေကာက်ပွဲများ​ ကျင်း​ပမည်ြဖစ်​ေြကာင်း​ ​ေြကညာ ခဲ့​ပါသည်။ အဖွဲ့​ချုပ်က တစ်နိုင်ငံလံုး​တွင် လစ်လပ်ခဲ့​ေသာ မဲဆန္ဒနယ်​ေြမ ၄၈ နယ်စလံုး​ကို ဝင်​ေရာက်ယှဉ်ြပိုင်ရန် ဆံုး​ြဖတ်ခဲ့​ြပီး​၊​ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်မှစ၍ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲ ​ေအာင်နိုင်​ေရး​အဆင့်​ဆင့်​ကို ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။ ဗဟို​ေရွး​ေကာက်ပွဲ​ေအာင်နိုင်​ေရး​ေကာ်မတီသည် တို​ေတာင်း​လှ​ေသာ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း​ လစ်လပ်​ေနရာတိုင်း​အတွက် လွှတ်​ေတာ် ကိုယ်စား​လှယ်​ေလာင်း​များ​ကို စနစ်တကျ ​ေရွး​ချယ်သတ်မှတ် တာဝန်​ေပး​ခဲ့​ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ကိုယ်တိုင်လည်း​ ရန်ကုန်တိုင်း​ေဒသြကီး​၊​ ​ေကာ့​မှူး​ြမို့​နယ်မှ ြပည်သူ့​ လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်အြဖစ် ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင် အ​ေရွး​ခံရန် စာရင်း​တင်သွင်း​ခဲ့​ပါသည်။
ယခုအခါ ြပည်​ေထာင်စုလွှတ်​ေတာ်တွင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် အမှူး​ြပု​ေသာ အဖွဲ့​ချုပ် ကိုယ်စား​လှယ်များ​သည် လွှတ်​ေတာ်တွင်း​ နိုင်ငံ​ေရး​ြဖစ်​ေသာ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​၊​ ဥပ​ေဒ ြပု​ေရး​၊​ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ တရား​စီရင်​ေရး​ အာဏာဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့​ကို မနား​မ​ေန ြကိုး​စား​ ​ေဆာင်ရွက်​ေနခဲ့​ပါသည်။ လွှတ်​ေတာ်ြပင်ပနိုင်ငံ​ေရး​၊​ တစ်နည်း​အား​ြဖင့်​ လူထုနိုင်ငံ​ေရး​၏ အခန်း​ကဏ္ဍကိုလည်း​ ပစ်ပယ်ထား​၍ မရနိုင်​ေပ။ အချိုး​ညီညီ ပူး​ေပါင်း​ေဆာင်ရွက်ြကရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည် လွှတ်​ေတာ်အတွင်း​ နိုင်ငံ​ေရး​၊​ လွှတ်​ေတာ်ြပင်ပ နိုင်ငံ​ေရး​နှင့်​ မိမိအဖွဲ့​ချုပ် ြပင်ဆင်ဖွဲ့​စည်း​ေရး​ဆိုင်ရာ တာဝန်များ​နှင့်​ မအား​လပ်သည့်​ြကား​မှပင် ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ကျင်း​ပ​ေသာ ကမ္ဘာ့​စီး​ပွား​ေရး​ညီလာခံသို့​လည်း​ေကာင်း​၊​ ကမ္ဘာ့​အလုပ်သမား​ အဖွဲ့​ြကီး​၏ ညီလာခံသို့​လည်း​ေကာင်း​ တက်​ေရာက်ခဲ့​ြပီး​ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ကိုယ်တိုင်မယူြဖစ်ခဲ့​ ​ေသာ ကမ္ဘာ့​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​နိုဗယ်လ်ဆု​ေပး​ပွဲသို့​လည်း​ တက်​ေရာက်၍ ​ေကျး​ဇူး​တင်ဂုဏ်ြပုစကား​ ​ေြပာခဲ့​ရပါသည်။ ထို့​အတူ ဂုဏ်သိက္ခာြကီး​မား​ေသာ ြဗိတိသျှပါလီမန်တွင်လည်း​ ​ေြပာင်​ေြမာက် ​ေသာ နိုင်ငံ​ေရး​မိန့်​ခွန်း​ကို ​ေြပာြကား​ခဲ့​ရပါသည်။

ထို့​အတူ ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂ၊​ ြပင်သစ်၊​ အ​ေမရိကန်ြပည်​ေထာင်စု၊​အိန္ဒိယ၊​ ​ေတာင်ကိုရီး​ ယား​ စသည့်​ နိုင်ငံများ​၏ ဖိတ်ြကား​ချက်အရလည်း​ ခိုင်မာ​ေသာ မိတ်သဂင်္ဟခရီး​စဉ်အြဖစ် ချစ်ြကည်​ေရး​မိန့်​ခွန်း​များ​ ​ေြပာြကား​ခဲ့​ရပါသည်။

ြမန်မာနိုင်ငံ၏ အ​ေြပာင်း​အလဲ ပွင့်​လင်း​ထွန်း​သစ်စြပုလာသည်နှင့်​အမျှ အ​ေမရိကန် ြပည်​ေထာင်စုမှ သမ္မတ မစ္စတာအိုဘား​မား​နှင့်​ နိုင်ငံြခား​ေရး​ဝန်ြကီး​ မစ္စကလင်တန် အပါအဝင် အာရှ၊​ ဥ​ေရာပမှ အုပ်ချုပ်​ေရး​၊​ စီး​ပွား​ေရး​၊​ ဘဏ္ဍာ​ေရး​၊​ လူမှု​ေရး​၊​ ပညာ​ေရး​၊​ ကျန်း​မာ​ေရး​ တာဝန်ရှိသူများ​နှင့်​ ဝန်ြကီး​များ​နှင့်​လည်း​ ဥက္ကဋ္ဌ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည် ​ေတွ့​ဆံု၍ နိုင်ငံ​ေတာ် အကျိုး​၊​ ြပည်သူလူထုအကျိုး​အတွက် ပူး​ေပါင်း​ေဆာင်ရွက်​ေရး​ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း​များ​ကို အ​ေကာင် အထည်ရှိရှိ ​ေဆွး​ေနွး​ခဲ့​ြကပါသည်။

အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၏ တာဝန်သိမှု၊​ ​ေတွး​ေခါ်​ေြမာ်ြမင်​ေရး​အြမင်ကျယ်မှု နှင့်​ ပါး​နပ်မှုတို့​ေြကာင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်သည် လွတ်လပ်ပွင့်​လင်း​မှုကို အတန်အသင့်​ရရှိခဲ့​ပါသည်။ ဤအ​ေနအထား​များ​အ​ေပါ် အ​ေြခခံလျက်၊​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊​ ​ေမလမှစ၍ ပထမအြကိမ် နိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး​တစ်ရပ် ကျင်း​ပရန် ​ေဆာင်ရွက်ခဲ့​ရာ၊​ ယခုအခါ ရပ်/​ေကျး​ညီလာခံမှသည် ြမို့​နယ်၊​ ခရိုင်၊​ ြပည်နယ်နှင့်​ တိုင်း​ညီလာခံများ​ ကျင်း​ပြပီး​စီး​ လျက်၊​ စနစ်ကျ​ေသာ၊​ ဒီမိုက​ေရစီနည်း​ကျ​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီတစ်ရပ် ဖွဲ့​စည်း​ရန် ကျွန်ုပ်တို့​ အဆင်သင့်​ြဖစ်​ေနြကြပီ ြဖစ်ပါသည်။ ဤနိုင်ငံလံုး​ဆိုင်ရာ ညီလာခံြကီး​မှတစ်ဆင့်​ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊​ ပါတီစံုအ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြကီး​၌ လိုအပ်​ေသာ ရလဒ်​ေကာင်း​များ​ ရရှိရန် ြကိုး​ပမ်း​ရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ထို့​အတူ ကျွန်ုပ်တို့​ေရှ့​၌ ရင်ဆိုင်ြကံု​ေတွ့​ေနရဆဲြဖစ်​ေသာ ရခိုင်နှင့်​ ကချင်ြပည်နယ်များ​ မှ ပဋိပက္ခများ​ကိစ္စ၊​လက်ပံ​ေတာင်း​ေတာင်အ​ေရး​ အပါအဝင်၊​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​နှင့်​ သဘာဝပတ်ဝန်း​ကျင် ဆိုင်ရာ ြပဿနာများ​ ၂၀၁၂ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲတွင် အဖွဲ့​ချုပ်က ဦး​စား​ေပး​ြကိုး​ပမ်း​မည်ဟု ကတိြပု ခဲ့​ေသာ တရား​ဥပ​ေဒစိုး​မိုး​ေရး​၊​ ြပည်တွင်း​ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​နှင့်​ ၂၀၀၈ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ ြပင်ဆင်​ေရး​စ​ေသာ အဓိကစိန်​ေခါ်မှုများ​ကိုလည်း​ ရင်ဆိုင်ယှဉ်ြပိုင်ြကရဦး​မည် ြဖစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့​ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ဆက်လက်၍ အ​ေမှာင်​ေခတ်၏ သာမန် မဟုတ်​ေသာ နှစ်ကာလများ​ကို ဇွဲနဘဲြဖင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်အ​ေပါ်၊​ အဖွဲ့​ချုပ်အ​ေပါ်၊​ ြပည်သူလူထုအ​ေပါ်၊​ အမျိုး​သား​ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​ေပါ်၊​ သစ္စာ​ေစာင့်​သိရင်း​ ြကံ့​ြကံ့​ခံ ရပ်တည် ြဖတ်သန်း​ခဲ့​ရပါသည်။ မလိုမုန်း​ထား​မှု၊​ အာဃာတ ဣဿာမစ္ဇရိယနှင့်​ ဂိုဏ်း​ဂနဝါဒများ​၏ အဟန့်​အတား​များ​ကိုလည်း​ ဦး​လည်မသုန် ရင်ဆိုင်ခဲ့​ရပါသည်။ သတ္တိနှင့်​ ဆံုး​ြဖတ်ချက်အ​ေပါ် သစ္စာရှိလာခဲ့​ြက​ေသာ ကျွန်ုပ်တို့​ အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ြပည်သူများ​သည် မိမိတို့​၏ ကံြကမ္မာအသစ်၊​ ပတ်ဝန်း​ကျင်အသစ်အတွက်၊​ ကာလနှင့်​ ​ေဒသကို ပုခံုး​ချင်း​ယှဉ်လျက် စိန်​ေခါ်မှုများ​ကို ​ေကျာ်ြဖတ်ရင်း​ သံမဏိသား​ ကျလာြကသူများ​ြဖစ်ြကသည့်​ အား​ေလျာ်စွာ အခက်အခဲ၊​ အကျပ် အတည်း​အသစ်များ​အ​ေပါ်၌လည်း​ ြဖတ်​ေကျာ် ​ေအာင်ပွဲရယူနိုင်လိမ့်​မည်ဟု ယံုြကည်ရင်း​ ဤနိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာကို နိဂံုး​ချုပ်လိုက်ရပါသည်။


ဗဟိုအလုပ်အမှု​ေဆာင်အဖွဲ့​
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်

ရန်ကုန်ြမို့​၊​
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊​ တပို့​တွဲလြပည့်​ေကျာ် (၁၃)ရက်
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊​မတ်လ (၁၀) ရက်