အမျိုးသမီးသမီးေရးရာေကာ်မတီ


၁။ ေဒါ်လဲ့လဲ့                      ( အဖွဲ့ေခါင်းေဆာင် )

၂။ ေဒါ်ြမင့်ြမင့်စိန်              (အဖွဲ့ဝင် )
၃။ ေဒါ်ခင်ေစာမူ                 ( အဖွဲ့ဝင် )
၄။ ေဒါ်ေအးေအးမာ             ( အဖွဲ့ဝင် )
၅။ ေဒါက်တာေဒါ်ေရွှပုံ        ( အဖွဲ့ဝင ်)