နိုင်ငံ​ေရး​အစီရင်ခံစာ အပိုင်း​(၁)


အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ၁၉၈၈ ဒီမိုက​ေရစီအ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​မှ ​ေမွး​ဖွား​ေပး​ ခဲ့​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီတစ်ရပ်ြဖစ်သည်။ အဖွဲ့​ချုပ် ဥက္ကဌ၊​ လူထု​ေခါင်း​ေဆာင်၊​ ဒီမိုက​ေရစီ ​ေခါင်း​ေဆာင် ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်သည်လည်း​ ြမန်မာနိုင်ငံအတွင်း​ ​ေန​ေရာင်ြခည်ကျ​ေရာက် ရာ ​ေဒသတိုင်း​တွင် အံုြကွနိုး​ထလာခဲ့​ေသာ ဒီမိုက​ေရစီနှင့်​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ရုန်း​ကန်မှု ဒုတိယ လွတ်လပ်​ေရး​တိုက်ပွဲြကီး​မှ ထွက်​ေပါ်လာ​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်ြဖစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့​သည် ြပည်သူလူထု၏ ​ေမျာ်လင့်​ချက်နှင့်​ ဆန္ဒ၊​ ခါး​သီး​မှုနှင့်​ ဘဝ​ေပး​အ​ေမာများ​ ကို ထပ်တူခံစား​ရပ်တည်ခဲ့​ကာ၊​ တာဝန်သိစိတ်၊​လံု့​လဝိရိယနှင့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ေြဖာင့်​မတ်မှုကို အ​ေလး​ ထား​ေသာ ​ေခါင်း​ေဆာင်၏ ပဲ့​ကိုင်ညွှန်ြကား​မှုကို ခံယူလျက် အမျိုး​သား​ြပန်လည်သင့်​ြမတ် ညီညွတ်​ေရး​၊​ ြငိမ်း​ချမ်း​ေရး​၊​ ဒီမိုက​ေရစီဟူသည့်​ ြကီး​ြမတ်သည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ေလာကပါလတရား​ ပန်း​တိုင်သို့​ မဆုတ်မနစ် ချီတက်လျက်ရှိ​ေပး​သည်။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် ရှစ်ဆယ့်​ရှစ်ဒီမိုက​ေရစီ အ​ေရး​ေတာ်ပံုြကီး​၏ မွန်ြမတ်သည့်​ အ​ေမွကို ဆက်ခံခဲ့​ေသာ ြပည်သူ့​ပါတီြကီး​တစ်ရပ်ြဖစ်သည့်​ အား​ေလျာ်စွာ -

  • (၁) နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အချုပ်အြခာအာဏာသည် ြပည်သူလူထုမှ ဆင်း​သက်​ေစရမည်။
  • (၂) အာဏာရှင်စနစ်နှင့်​ ြပည်သူလူထုကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​စနစ်မျိုး​ ထွန်း​ကား​ြခင်း​မရှိ​ေစရ။
  • (၃) နိုင်ငံ​ေတာ်၏ အာဏာကို မူလပိုင်ရှင်များ​ြဖစ်ြက​ေသာ ြပည်သူလူထုြကီး​၏ လူမှ ဘဝဖွံ့​ြဖိုး​သာယာ​ေရး​အတွက်၊​ သူတစ်ပါး​၏အကျိုး​ကို မထိခိုက်​ေစဘဲ စည်း​ကမ်း​ ရှိစွာြဖင့်​ ဒီမိုက​ေရစီကို အ​ေြခခံ၍ တည်​ေဆာက်ရန်။
  • (၄) အ​ေြခခံလူ့​အခွင့်​အ​ေရး​များ​ကို ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ၌ အတိအလင်း​ အာမခံမည် …. ဟူ​ေသာ ရည်ရွယ်ချက်များ​ြဖင့်​ ဖွဲ့​စည်း​ခဲ့​ပါသည်။ ြပည်တွင်း​၊​ ြပည်ပ၊​ ြပည်သူလူထုများ​စွာ၏ ​ေထာက်ခံမှုကို ရရှိခဲ့​သည်။ ဤြပည်သူလူထု၏ ​ေထာက်ခံမှု၊​ လွတ်လပ်သည့်​ဆန္ဒ၊​ အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖယ်ရှား​၍ ဒီမိုက​ေရစီ ြပည်သူ့​အစိုး​ရတပ်ရပ် ​ေပါ်​ေပါက်​ေစ​ေရး​စိတ်ဓါတ်များ​ြဖင့်​ ၁၉၉၀ ြပည့်​နှစ် ပါတီစံု အ​ေထွ​ေထွ​ေရွး​ေကာက်ပွဲြကီး​တွင် ​ေတာင်ြပိုကမ်း​ြပို အနိုင်ရရှိခဲ့​သည်။ 

ြပည်သူလူထု၏ ဆန္ဒနှင့်​ ​ေမျှာ်လင့်​ချက်များ​အ​ေပါ် မထီမဲ့​ြမင်ြပုြခင်း​၊​ ပါတီစံုအ​ေထွ​ေထွ ​ေရွး​ေကာက်ပွဲနှင့်​ ပါဝင်ယှဉ်ြပိုင်ြကသည့်​ နိုင်ငံ​ေရး​ပါတီများ​၏ ရလဒ်များ​ လစ်လျူရှုခံခဲ့​ရြခင်း​ သည် ဤနိုင်ငံနှင့်​ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား​များ​ တိုး​တက်​ေကာင်း​စား​ေရး​ လမ်း​ကို ပိတ်ဆို့​ရံုသာမက ဖျက်ဆီး​လိုက်သကဲ့​သို့​ ြဖစ်​ေပသည်။
အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်သည် -

  • (က) “အမျိုး​သား​ြပန်လည်ရင်ြကား​ေစ့​ေရး​။
  • ( ခ ) စစ်မှန်​ေသာ ပါတီစံုဒီမိုက​ေရစီနိုင်ငံ​ေတာ် ​ေပါ်​ေပါက်​ေရး​။
  • (ဂ ) အများ​ြပည်သူတို့​ ယံုြကည်လက်ခံ​ေသာ ဖွဲ့​စည်း​ပံုအ​ေြခခံဥပ​ေဒ ​ေပါ်ထွန်း​ေရး​။ တို့​အတွက် ​ေတွ့​ဆံုညှိနှိုင်း​အ​ေြဖရှာ​ေရး​ ….” 

ဟူ​ေသာ ရည်ရွယ်ချက်အ​ေြခခံြဖင့်​ အမျိုး​သား​ ညီလာခံသို့​ ၁၉၉၃ မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်အထိ သ​ေဘာထား​ြကီး​၊​ စိတ်ရှည်သည်း​ခံမှုြဖင့်​ တက်​ေရာက် ခဲ့​သည်။ သို့​ေသာ်လည်း​ ​ေမျှာ်လင့်​သကဲ့​သို့​ ပွင့်​လင်း​လွတ်လပ်စွာ ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်​ မရရှိခဲ့​ပါ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုဒီမိုက​ေရစီနည်း​လမ်း​ကျသည့်​ အခင်း​အကျင်း​ကို ​ေတာင်း​ဆိုမှုနှင့်​နွယ်ြပီး​ အမျိုး​သား​ညီလာခံမှ အမျိုး​သား​ဒီမိုက​ေရစီအဖွဲ့​ချုပ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​အား​ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့​ရ ပါသည်။ ထို့​ေနာက်ပိုင်း​တွင် အဖွဲ့​ချုပ်သည် အလွန်ခက်ခဲြကမ်း​တမ်း​ေသာကာလကို ြဖတ်​ေကျာ် ခဲ့​ရပါသည်။
အ​ေထွ​ေထွအတွင်း​ေရး​မှူး​ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်နှင့်​ အဖွဲ့​ချုပ်​ေခါင်း​ေဆာင်များ​၊​ ြပည်သူ့​လွှတ်​ေတာ်ကိုယ်စား​လှယ်များ​၊​ အဖွဲ့​ချုပ်အဖွဲ့​ဝင်များ​၊​ ဒီမိုက​ေရစီလိုလား​ေသာ ြပည်သူ လူထုများ​အား​လံုး​ ဖိနှိပ်မှုအမျိုး​မျိုး​၊​ လူ့​အခွင့်​အ​ေရး​ချိုး​ေဖာက်မှုအမျိုး​မျိုး​ ခံခဲ့​ြကရပါသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဒီပဲရင်း​လုပ်ြကံမှုြကီး​သည် မင်း​မဲ့​ဝါဒနှင့်​ အစိုး​ရအြကမ်း​ဖက်မှုြကီး​ြဖစ်​ေြကာင်း​ ကမ္ဘာ့​ကုလသမဂ္ဂနှင့်​ နိုင်ငံတကာမှ သတ်မှတ်ခဲ့​ြပီး​ နိုင်ငံ​ေတာ်​ေအး​ချမ်း​သာယာ​ေရး​နှင့်​ ဖွံ့​ြဖိုး​ေရး​ ​ေကာင်စီ(န.အ.ဖ)အစိုး​ရအား​ ြပင်း​ထန်​ေသာ ဒဏ်ခတ်အ​ေရး​ယူပိတ်ဆို့​မှုများ​ကို ချမှတ်ခဲ့​သည် အထိ ြဖစ်ခဲ့​သည်။
ဒီပဲရင်း​လုပ်ြကံမှုြကီး​ေနာက်ပိုင်း​တွင် အဖွဲ့​ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်​ အ​ေထွ​ေထွအတွင်း​ေရး​မှူး​တို့​ အား​ အကျဉ်း​ချြခင်း​၊​ ​ေနအိမ်တွင် နှစ်ရှည်ထိန်း​သိမ်း​ြခင်း​တို့​ ြပုလုပ်ခဲ့​သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ြပည်သူ့​ဆန္ဒခံယူပွဲ၌ ​ေထာက်ခံမဲ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း​ေကျာ်ရသည်ဟု ​ေြကညာကာ ဖွဲ့​စည်း​အုပ်ချုပ်ပံု ဥပ​ေဒကို အတည်ြပုလိုက်သည်။ တစ်ဖန် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊​ ​ေမလတွင် အ​ေမရိကန်နိုင်ငံသား​ ဂျွန်ယက်​ေတာအမှုကိုအ​ေြကာင်း​ြပု၍ ​ေဒါ်​ေအာင်ဆန်း​စုြကည်အား​ ထပ်မံစွဲချက်တင် ြပစ်ဒဏ် ချမှတ်ခဲ့​ြပန်ပါသည်။